Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Ang Tinig ng Diyos ay Naririnig ng Kanyang mga Tupa"

12,011 2022-01-03

I
Magwawakas ang mga araw;
mundo'y mauuwi sa wala,
lahat ay muling isisilang.
Tandaan ito!
'Di pwedeng magkaro'n ng walang-katiyakan!
Langit at lupa'y lilipas,
ngunit salita Niya'y mananatili!
Kaya kayo'y muli Niyang pinapayuhan:
'Wag tumakbong walang saysay! Gumising, magsisi,
kaligtasa'y malapit na!
Diyos ay nagpakita na sa inyo.
Ang tinig ng Diyos ay narito na.
Espiritu'y nangungusap sa mga iglesia.
Kung kayo'y may pandinig, makinig!
Dapat tumanggap lahat ng nabubuhay!
Kaini't inumin lang Kanyang salita,
at 'wag mag-alinlangan tungkol dito.
Yaong sumusunod at nakikinig sa mga salita Niya'y tatanggap ng dakilang pagpapala.
II
Tinig ng Diyos ay rinig na;
kapwa sariwa't bago bawat araw.
Kita mo'ng Diyos at ika'y kita Niya;
patuloy ka Niyang kinakausap.
Pero Diyos ay tinatanggihan mo't 'di kilala.
Siya'y dinig ng Kanyang tupa,
nguni't kayo'y nag-aalangan!
Mga mata'y binubulag ni Satanas,
at ang puso mo'y manhid.
At 'di mo nakikita'ng mal'walhating mukha ng Diyos.
Kaawa-awa! 'Wag nang maghintay nang matagal,
dinig ng tupa ng Diyos ang tinig Niya.
Ang pitong Espiritu sa harap ng trono ng Diyos
isinugo sa buong mundo.
Ipadadala ang Kanyang Sugong
magsasalita sa lahat ng iglesia.
Ang Diyos ay matuwid at tapat;
Siya'ng Diyos na sumusuri sa kaibuturan ng puso ng tao.
Espiritu'y nangungusap sa mga iglesia.
Kung kayo'y may pandinig, makinig!
Dapat tumanggap lahat ng nabubuhay!
Kaini't inumin lang Kanyang salita,
at 'wag mag-alinlangan tungkol dito.
Yaong sumusunod at nakikinig sa mga salita Niya'y tatanggap ng dakilang pagpapala.
III
Yaong tapat na hanap ang mukha ng Diyos
magkakaro'n ng bagong liwanag.
Salita Niya'y darating sa'yo't
bubuksan espiritwal mong mga mata.
Makikita mo'ng misteryo ng espiritwal na mundo
at ang kaharian ay nasa tao.
Pumasok lamang sa kanlungan,
at biyaya'y mapapasa'yo.
Taggutom man, salot o hayop ay 'di ka magagalaw o masasaktan.
Makakasama mo'ng Diyos, lalakad kasama Siya,
at magkasamang papasok sa kal'walhatian.
Espiritu'y nangungusap sa mga iglesia.
Kung kayo'y may pandinig, makinig!
Dapat tumanggap lahat ng nabubuhay!
Kaini't inumin lang Kanyang salita,
at 'wag mag-alinlangan tungkol dito.
Yaong sumusunod at nakikinig sa mga salita Niya'y tatanggap ng dakilang pagpapala, dakilang pagpapala.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon