Menu

Gospel Reflection for Today Tagalog

Bible Verse of the Day Tagalog - Paliwanag ng Awit 46:1

Habang dumadalas ang mga sakuna, alam mo ba kung paano tayo makapapasok sa kanlungan at makamit ang proteksyon ng Diyos? Basahin ang paliwanag na ito ng Awit 46:1 para mahanap ang paraan....

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na. Paano natin sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Basahin na ngayon....

Dumating na ang Pandemya sa Atin: Paano Makakamit ang Awa at Proteksyon ng Diyos

Sunod-sunod na nagaganap ang mga sakuna. Ano ang kalooban ng Diyos sa likod nito? Paano tayo dapat magsisi sa Diyos upang makamit ang Kanyang proteksyon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Dumating na ang mga Araw ni Noe: Paano Tayo Makakasakay sa Arka ng mga Huling Araw?

Sa panahon ngayon, ang mga tao sa mundo ay tiwali at masama tulad ng mga tao noong panahon ni Noe, at iniiwasan nilang lahat ang Diyos. Minsang sinabi ng Panginoong Jesus, “At kung paano ang mga araw ...

Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Ikalawang Pagdating ni Jesus

Alam mo ba kung paano matutupad ang mga propesiya ng ikalawang pagdating ni Jesus? Nais mo bang salubungin ang ikalawang pagdating ni Jesus sa lalong madaling panahon? Patuloy na magbasa upang makita ...

Naganap Na ang Mga Kalamidad na Propesiya sa Bibliya: Paano Hahanapin ang Kalooban ng Diyos

Sa mga nagdaang panahon, ang mga sakuna tulad ng lindol, pagbaha, mga pulutong ng mga balang, sunog, epidemya, at mga taggutom ay patuloy na lumalaganap, at ang saklaw ng pagkalat na ito ay lalong mas...

Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?

Lumitaw na ang mga palatandaan ng mga araw ni Noe na ipinropesiya sa Biblia. Paano natin hahanapin ang pagpapakita ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Lumitaw na ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Jesuristo na ipinropesiya sa Bibliya. Basahin ang artikulong ito upang matuto nang higit pa tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, at makakatulo...

Natupad Na ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon: Bakit Hindi Pa Siya Nakikita ng Mga Tao na Dumarating Kasama ng Mga Ulap?

Ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoong Jesus ay talagang natutupad ng lahat ngayon, kaya bakit hindi pa natin nakikita ang Panginoong Jesus na dumarating sa mga ulap? Basahin ang sanaysay na it...

Sa Muling Pagparito ni Jesus sa Mga Huling Araw, Paano Siya Babalik?

Mga Propesiyang Tumutukoy Sa Lihim na Pagparito ng Panginoon Pagdating sa kung paano si Jesus ay babalik sa muli Niyang pagparito, maraming mananampalataya, ang bumatay lamang sa ilang mga propesiya,...

Nasaan ang Diyos? Paano Natin Mahahanap ang Pagpapakita ng Diyos sa Malalaking Sakuna?

Nasaan ang Diyos? Paano natin mahahanap ang pagpapakita ng Diyos at masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon sa malalaking sakuna? Basahin ngayon upang makuha ang mga sagot....

Ang Kaharian ng Langit ay Nalalapit Na; Paano Natin Makakamit ang Tunay na Pagsisisi?

Sa mga nagdaang taon, ang mga sakuna ay lumalaki at higit na lumalala, tulad ng mga lindol, mga salot, sunog, pagbaha, atbp. Maraming mga tao ang nakatatanto na ang madalas na mga sakuna ay mga palata...

Bakit Nagkakasala Pa Rin Tayo Pagkatapos ng Pangungumpisal? Paano Tayo Makakatakas Sa Pagkaalipin sa Kasalanan?

Naniniwala tayo sa Panginoon, ngunit bakit hindi tayo makalaya mula sa estado ng pagkukumpisal at pagkatapos ay pagkakasala? Paano nga ba tayo ganap na makakatakas sa pagkaalipin sa kasalanan? Basahin...

Ano ang Tunay na Kahulugan ng “Mangagsisi Kayo: Sapagka’t Malapit Na ang Kaharian ng Langit”

Mateo 4:17 - Pag-alam sa tunay na kahulugan ng “Mangagsisi kayo; sapagka't malapit na ang kaharian ng langit,” mahahanap mo ang paraan upang tunay na magsisi at makapasok sa kaharian ng langit....

Ang mga Umuulit sa Paggawa ng Kasalanan ba ay Habambuhay na Patatawarin ng Diyos at Madadala sa Makalangit na Kaharian?

Kung palagi nating inuulit ang mga kasalanan, makakatamo ba tayo ng walang hanggang kapatawaran ng Diyos? Paano natin matitigil ang paulit-ulit na pagkakasala at makapasok sa kaharian sa langit? Basah...

Ano ang Kahulugan ng mga Salita ng Panginoong Jesus na "Ako ang Daan, at Ang Katotohanan, at Ang Buhay"?

Basahin ang paliwanag na ito sa Juan 14:6, at mauunawaan mo ang tunay na kahulugan ng mga salita ng Panginoong Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay,” at mahahanap mo ang daan upang m...

Alam Mo Ba Kung Nasaan ang Kaharian ng Diyos?

Nasaan ang kaharian ng Diyos? Gusto mo bang malaman? Ang kaharian ba ng Diyos ay nasa langit o nasa lupa? Basahin ang artikulong ito upang makuha ang sagot....