Mag-subscribe

Menu

Gospel Reflection for Today (Tagalog Version)

Paano Malilinis ang Tao mula sa Katiwalian

Yamang tayong mga mananampalataya ay pinatawad ng kasalanan, bakit madalas pa rin tayong magkasala? Paano natin maititigil ang pagkakasala, madalisay, at makapasok sa kaharian ng langit? Narito ang mg...

Ang Mga Sakuna ay Nagaganap: Paano Tayo Dapat Tunay na Magsisi upang Makamit ang Proteksyon ng Diyos?

Sunod-sunod na nagaganap ang mga sakuna. Ano ang kalooban ng Diyos sa likod nito? Paano tayo dapat magsisi sa Diyos upang makamit ang Kanyang proteksyon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Bakit Nagkakasala Pa Rin Tayo Pagkatapos ng Pangungumpisal? Paano Tayo Makakatakas Sa Pagkaalipin sa Kasalanan?

Naniniwala tayo sa Panginoon, ngunit bakit hindi tayo makalaya mula sa estado ng pagkukumpisal at pagkatapos ay pagkakasala? Paano nga ba tayo ganap na makakatakas sa pagkaalipin sa kasalanan? Basahin...

Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?

Lumitaw na ang mga palatandaan ng mga araw ni Noe na ipinropesiya sa Biblia. Paano natin hahanapin ang pagpapakita ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Pinapatawad ba ng Diyos ang mga Kasalanang Paulit-ulit Mong Ginagawa?

Ngayon, maraming mga mananampalataya sa Panginoon ang gumagawa ng mga kasalanan araw-araw, hindi mahanap ang landas upang maging malinis sa kasalanan. Kaya pinapatawad ba ng Diyos ang mga kasalanang p...

Bakit Hindi Pa Natin Nakikita ang Panginoong Jesus na Dumarating sa mga Ulap?

Ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoong Jesus ay talagang natutupad ng lahat ngayon, kaya bakit hindi pa natin nakikita ang Panginoong Jesus na dumarating sa mga ulap? Basahin ang sanaysay na it...

Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Ikalawang Pagdating ni Jesus

Alam mo ba kung paano matutupad ang mga propesiya ng ikalawang pagdating ni Jesus? Nais mo bang salubungin ang ikalawang pagdating ni Jesus sa lalong madaling panahon? Patuloy na magbasa upang makita ...

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na. Paano natin sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Basahin na ngayon....

Alam Mo Ba Kung Nasaan ang Kaharian ng Diyos?

Nasaan ang kaharian ng Diyos? Gusto mo bang malaman? Ang kaharian ba ng Diyos ay nasa langit o nasa lupa? Basahin ang artikulong ito upang makuha ang sagot....

Ang Pag-alam Kung Ano Katotohanan ang Tanging Daan Upang Masalubong ang Panginoon

Alam mo ba kung ano ang katotohanan? Alam mo ba kung paano salubungin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang katotohanan? Ang artikulong ito ay ibibigay sa iyo ang mga sagot, tutulungan...

Ano ang Tunay na Kahulugan ng “Magsisi Kayo: Sapagka’t Malapit Na ang Kaharian ng Langit”

Tala ng Patnugot: Dalawang libong taon ang nakakalipas, sinabi ng Panginoong Jesus, “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17). Ano ang tunay na kahulugan ng mga sa...

Ano ang Kahulugan ng “Ako ang Daan, at ang Katotohanan, at ang Buhay”?

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay.” Alam mo ba kung ano ang tunay na ibig sabihin nito? Basahin ngayon upang matuto nang higit pa....

Saan ang Panginoong Jesus Magbabalik at Magpapakita?

Alam mo ba kung saan ang Panginoong Jesus magbabalik at magpapakita? Naniniwala ako na maraming tao ang maaaring magsabi na, ang Panginoong Jesus ay magbabalik at magpapakita sa Israel dahil ang mga n...

Magkakaroon Ba ng Bagong Pangalan si Jesus sa Kanyang Pagbabalik?

Tala ng Patnugot: Pagdating sa kung ang Panginoon ay magkakaroon ng bagong pangalan sa Kanyang pagbabalik, maaaring sinasabi mo: “Nakatala sa Biblia: ‘Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, ...

Sa Muling Pagparito ni Jesus sa Mga Huling Araw, Paano Siya Babalik?

Mga Propesiyang Tumutukoy Sa Lihim na Pagparito ng Panginoon Pagdating sa kung paano si Jesus ay babalik sa muli Niyang pagparito, maraming mananampalataya, ang bumatay lamang sa ilang mga propesiya,...

Naririnig ng mga tupa ng Diyos ang Kanyang tinig, at sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tinig ng Diyos masasalubong ang nagbalik na Panginoon

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). “Mayroo...

Kaibahan sa pagitan ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ng gawain ng Espiritu

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At sinabi ni Moises, Ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo, ang iyong kaluwalhatian. At kaniyang sinabi, Aking papangyayarihin ang aking buong kabutihan...

Ngayon, ang mga sakuna ay nangyayari na may kalubhaang pagtaas at kadalasan. Ipinapahiwatig ng mga palatandaang ito na magsisimula na ang malalaking sakuna sa mga huling araw na hinulaan sa Biblia. Paano natin makakamit ang proteksyon ng Diyos at makaligtas sa gitna ng mga sakunang ito?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka't tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok, na darating sa buong sanglibutan, upang subukin ang m...