Mag-subscribe

Menu

Gospel Reflection for Today (Tagalog Version)

Sino ang Makapagliligtas sa Sangkatauhan at Makababago nang Lubusan sa Ating Tadhana?

Kapag binanggit ang tadhana, karamihan ng tao ay itinuturing na magkapareho ang pagkakaroon ng pera at katayuan, at ang pagiging matagumpay at may magandang tadhana, at iniisip na ang mahihirap, ang n...

Pinatawad ang Ating mga Kasalanan—Dadalhin ba Tayo ng Panginoon Diretso sa Kanyang Kaharian Pagbalik Niya?

Patuloy na lumalaki ang mga sakuna at lahat ng mananampalataya ay sabik na hinihintay ang pagparito ng Tagapagligtas, nananabik na maitaas sa kalangitan habang sila’y tulog para makipagkita sa Pangino...

Makakapasok ba Talaga ang mga Tao sa Makalangit na Kaharian sa Pamamagitan ng Pagkakaroon ng Magagandang Pag-uugali?

Maraming mga kapatid sa Panginoon ang kumakapit sa paniniwala na hangga’t masigasig silang nagsasakripisyo at gumagawa para sa Panginoon at kumikilos nang mabuti, madadala sila sa makalangit na kahari...

Bakit Hinahangad ng mga Judio ang Pagdating ng Mesiyas subalit Kinalaban Siya Noong Siya ay Tunay na Dumating?

Inihula ng Lumang Tipan na ang Mesiyas ang mamumuno sa mga buhay ng mga Israelita, kaya't masigasig na inabangan ng mga Judio ang pagdating ng Mesiyas. Gayunpaman, bakit noong dumating talaga ang Mesi...

Maaari Bang Patawarin ng mga Pari at Obispo ang mga Pagkakasala ng Tao sa Ngalan ng Diyos?

Ang may-akda ng artikulong ito ay palaging kumakapit sa pananaw na ang mga pari at obispo ay pinili at itinatag ng Diyos, at hangga’t ang mga tao ay lumuluhod sa harap nila at gumagawa ng mga pagkukum...

Taglay Mo Ba ang Pananampalataya ng Babaeng Taga-Canaan?

Naitala ng Bagong Tipan: “At narito, ang isang babaing Cananea na lumabas sa mga hangganang yaon, at nagsisigaw, na nagsasabi, ‘Kahabagan Mo ako, Oh Panginoon, ikaw na Anak ni David; ang aking anak na...

Ang kahalagahan ng pagbubuhos ng Diyos ng lahat ng uri ng kalamidad

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ngayon, hindi lamang Ako bumababa sa bansa ng malaking pulang dragon, bumabaling din Ako upang humarap sa buong sansinukob, na nagpapayanig sa buong kaitaasan ng la...

Naniniwala akong mayroong isang Diyos, ngunit ako’y bata pa, kailangan kong magsikap para sa aking pamilya at aking karera, at marami pa ang nais kong gawin. Maliligtas pa rin ba ako kung maghihintay ako hanggang sa pagtanda ko at magkaroon ng oras upang maniwala sa Diyos?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sapagka’t ano ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kaniyang buhay? o ano ang ibibigay ng tao na katumbas s...

Dapat Paghandaan ng mga Mananampalataya sa Diyos ang Kanilang Hantungan nang May Sapat na Mabubuting Gawa

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang awa Ko ay inihahayag sa mga nagmamahal sa Akin at nagtatatwa ng kanilang mga sarili. Samantala, ang kaparusahang sumasapit sa masasama ay mismong patunay ng mat...

Ang pagsapit ng mga kalamidad sa mga ayaw tumanggap sa Makapangyarihang Diyos ay parusa ng Diyos

Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Pinakakatawa-tawang mga tao sa mundo yaong mga nagnanais na makamit ang buhay nang hindi umaasa sa katotohanang sinabi ni Cristo, at mga ligaw sa guni-guni yaong mg...

Pagbasa Ngayong Araw: Ang Karunungan ng Babaeng Samaritana

Sa pagbasa ngayong araw, basahin natin ang kuwento ng babaeng Samaritana at alamin ang tungkol sa kanyang karunungan. Marahil marami sa atin na mga mananampalataya ay pamilyar sa kwento ng babaeng Sam...

Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Ikalawang Pagdating ni Jesus

Alam mo ba kung paano matutupad ang mga propesiya ng ikalawang pagdating ni Jesus? Nais mo bang salubungin ang ikalawang pagdating ni Jesus sa lalong madaling panahon? Patuloy na magbasa upang makita ...

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na. Paano natin sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Basahin na ngayon....

Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?

Lumitaw na ang mga palatandaan ng mga araw ni Noe na ipinropesiya sa Biblia. Paano natin hahanapin ang pagpapakita ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ano ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Cristo na nakapropesiya sa Bibliya? Paano ang mga ito matutupad? Basahin ang artikulong ito upang mas higit na matuto....

Natupad Na ang Mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon: Bakit Hindi Pa Siya Nakikita ng Mga Tao na Dumarating Kasama ng Mga Ulap?

Ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoong Jesus ay talagang natutupad ng lahat ngayon, kaya bakit hindi pa natin nakikita ang Panginoong Jesus na dumarating sa mga ulap? Basahin ang sanaysay na it...