Sundan Kami

Mga Bersikulo ayon sa Paksa

Ang Tagapagligtas ay Nakabalik Na sa mga Huling Araw

Ngayon, ang mga sakuna ay naganap ng mas madalas. Ang mga hula ng pagbabalik ng Panginoon ay natupad na. Paano natin sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Narito ang sagot.