Menu

Ang Gawain at mga Salita ng Panginoong Jesus

Si Jesus ay Kumain ng Tinapay at Ipinaliwanag ang mga Kasulatan Pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli

13. Si Jesus ay Kumain ng Tinapay at Ipinaliwanag ang mga Kasulatan Pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli Lucas 24:30–32 At nangyari, nang Siya’y nakaupo na kasalo nila sa dulang ng pagkain, ...

Ang mga Salita ni Jesus sa Kanyang mga Disipulo Pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli

Juan 20:26–29 At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang Kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sina...

Ang Pagsaway ni Jesus sa mga Fariseo

10. Ang Paghatol ng mga Fariseo kay Jesus Marcos 3:21–22 At nang mabalitaan yaon ng Kaniyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang Siya’y hulihin: sapagka’t kanilang sinabi, sira ang Kaniyang bait...

Gumawa si Jesus ng mga Himala

1) Pinakain ni Jesus ang Limang Libo Juan 6:8–13 Sinabi sa Kaniya ng isa sa Kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, May isang batang lalake rito, na mayroong limang tinapay na se...

Ang Sermon sa Bundok, Ang mga Talinghaga ng Panginoong Jesus at Ang mga Utos

6. Ang Sermon sa Bundok Ang mga Pinagpala (Mateo 5:3–12) Asin at ang Ilaw (Mateo 5:13–16) Kautusan (Mateo 5:17–20) Galit (Mateo 5:21–26) Pangangalunya (Mateo 5:27–30) Diborsiyo (Mate...

Magpatawad nang Makapitongpung Pitong Beses at Ang Pag-ibig ng Panginoon

4. Magpatawad nang Makapitongpung Pitong Beses Mateo 18:21–22 Nang magkagayo’y lumapit si Pedro at sinabi sa Kaniya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya’y aking...

Ang Talinghaga ng Nawalang Tupa

Mateo 18:12–14 Ano ang akala ninyo? Kung ang isang tao ay may isang daang tupa, at maligaw ang isa sa mga yaon, hindi baga iiwan niya ang siyamnapu’t siyam, at pasasa kabundukan, at hahanapin ang nali...

Ang Anak ng tao ay Panginoon ng sabbath (I)

1. Mateo 12:1 Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang Kaniyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. ...