Menu

Ang Unang Beses na Nagkatawang-tao ang Diyos Para Isagawa ang Gawain

Ang Anak ng Tao ay Panginoon ng Sabbath (Unang Bahagi)

1. Pinitas ni Jesus ang mga Uhay Para Kainin sa Araw ng Sabbath Mateo 12:1 Nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa maisan; at nagutom ang Kanyang mga alagad at nagsimulang m...

Ang Anak ng Tao ay Panginoon ng Sabbath (Ikalawang Bahagi)

Sunod, tingnan natin ang huling pangungusap sa talatang ito: “Sapagkat ang Anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng sabbath.” Mayroon bang praktikal na panig sa pangungusap na ito? Nakikita ba ninyo...

Ang Talinghaga ng Nawalang Tupa

Mateo 18:12–14 Ano ang akala ninyo? Kung ang isang tao ay may isang daang tupa, at maligaw ang isa sa mga yaon, hindi baga iiwan niya ang siyamnapu’t siyam, at pasasa kabundukan, at hahanapin ang nali...

Magpatawad nang Makapitongpung Pitong Beses at ang Pag-ibig ng Panginoon

Magpatawad nang Makapitongpung Pitong Beses Mateo 18:21–22 Nang magkagayo’y lumapit si Pedro at sinabi sa Kanya, “Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya’y aking pata...

Ang Sermon sa Bundok, ang mga Talinghaga ng Panginoong Jesus at ang mga Utos

Ang Sermon sa Bundok Ang mga Pinagpala (Mateo 5:3–12) Asin at ang Ilaw (Mateo 5:13–16) Kautusan (Mateo 5:17–20) Galit (Mateo 5:21–26) Pangangalunya (Mateo 5:27–30) Diborsiyo (Mateo 5:31–32) Mga...

Gumawa si Jesus ng mga Himala

1. Pinakain ni Jesus ang Limang Libo Juan 6:8–13 Sinabi sa Kanya ng isa sa Kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, “May isang batang lalaki rito, na mayroong limang tinapay na sebad...

Ang Pagsaway ni Jesus sa mga Fariseo at ang Pagsaway ni Jesus sa mga Fariseo

Ang Panghuhusga ng mga Pariseo kay Jesus Marcos 3:21–22 At nang mabalitaan yaon ng Kanyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang Siya’y hulihin: sapagkat kanilang sinabi, “sira ang Kanyang bait.” At...

Ang mga Salita ni Jesus sa Kanyang mga Disipulo Pagkatapos ng Kanyang Muling Pagkabuhay

Juan 20:26–29 At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang Kanyang mga disipulo, at kasama nila si Tomas: tapos dumating si Jesus, habang nakasara ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at...

Si Jesus ay Kumain ng Tinapay at ipinaliwanag ang mga Kasulatan Pagkatapos ng Kanyang Pagkabuhay na Mag-uli

Si Jesus ay Kumain ng Tinapay at Ipinaliwanag ang mga Kasulatan Pagkatapos ng Kanyang Muling Pagkabuhay Lucas 24:30–32 At nangyari, nang Siya’y nakaupo na kasalo nila sa dulang ng pagkain, ay Kanyang...