Menu

Ano ang Tunay na Kahulugan ng “Mangagsisi Kayo: Sapagka’t Malapit Na ang Kaharian ng Langit”

Tala ng Patnugot:

Dalawang libong taon ang nakakalipas, sinabi ng Panginoong Jesus, “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit(Mateo 4:17). Ano ang tunay na kahulugan ng mga salitang ito? Ano ang totoong pagsisisi? Paano natin makakamit ang tunay na pagsisisi at makapasok sa kaharian ng langit? Tayo ay mag-fellowship at tuklasin ang mga ito nang magkasama.

Ano ang Tunay na Kahulugan ng mga Salitang “Magsisi Kayo: Sapagka’t Malapit Na ang Kaharian ng Langit”

Tunay na Pagsisisi

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit(Mateo 4:17). Malinaw na sinasabi sa atin ng mga salitang ito na ang pamantayan sa pagpasok sa kaharian ng langit ay ang pagkamit sa tunay na pagsisisi. Ibig sabihin, sa pamamagitan lamang ng tunay na pagsisisi ay makapapasok tayo sa kaharian ng langit. Iniisip ng ilang tao na hangga't ang mga naniniwala sa Panginoon ay umaamin na sila ay makasalanan, at nagtatapat sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal at humihingi ng kapatawaran sa sandaling gumawa sila ng mga kasalanan, kung gayon ito ay tunay na pagsisisi. Iniisip ng ibang tao na ang pagpapasensya at pagpapaubaya alinsunod sa mga salita ng Panginoon, pagdurusa at pagdadala ng krus, paggawa ng maraming mabubuting gawa, at pangangaral at paggawa para sa Panginoon ay tunay na pagsisisi, at tiyak na papasok sila sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito. Ang mga ito ba talaga ang mga tamang pananaw? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus nang sinabi Niyang: “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit(Mateo 4:17). Hanapin natin ang mga sagot sa mga salita ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, “Kayo nga’y magpakabanal, sapagka’t ako’y banal(Levitico 11:45). “Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili(Mateo 22:37–39). Ipinopropesiya rin sa Aklat ng Pahayag, “Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit, upang sila’y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay, at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan(Pahayag 22:14). Ipinapakita sa atin ng mga talatang ito na ang Diyos ay banal at kapag hiniling ng Diyos sa sangkatauhan na magsisi, tinutukoy Niya ang pagiging malinis natin sa ating mga kasalanan at hindi na nagkakasala upang labanan ang Diyos. Iyon ay, tanging kapag ang ating mga panloob na makasalanang kalikasan ay nalinis, at isinasagawa natin at isinasabuhay ang mga salita ng Diyos, hindi na sumusuway o lumalaban sa Diyos, umaasa sa pag-ibig natin sa Diyos upang igugol ang ating sarili para sa Kanya na walang intensiyon na huminging kapalit, at gawin ang lahat upang sundin lamang ang Diyos at gantihan ang pag-ibig ng Diyos—minamahal ang Diyos nang buong puso natin, isip at kaluluwa, maaari tayong maging mga may tunay na pagsisisi at pumasok sa kaharian ng langit.

Sa ating mga naniniwala sa Panginoon, sino ang nakakamit ng tunay na pagsisisi? Hindi mahalaga kung magtapat tayo at magsisi sa salita o magsumikap para sa Panginoon, sino ang nakatakas sa pagkaalipin ng kasalanan at hindi na nagkakasala upang labanan ang Diyos? Walang kahit isang tao. Halimbawa, itinuro sa atin ng Panginoon na maging matapat na tao at alam natin nang malinaw ang kinakailangang ito ng Diyos, ngunit sa totoong buhay ay madalas tayong magsabi ng kasinungalingan at manloko ng iba alang-alang sa pansariling pakinabang. Kahit na nananalangin tayo sa Panginoon, nagtatapat at nagsisisi, kapag ang mga parehong problema ay nangyayari; nagsisinungaling tayo nang walang pagpipigil sa oras na buksan natin ang ating mga bibig sa sandaling maapektuhan ang ating sariling interes. Wala tayong isinasabuhay na pagkakawangis ng matapat na tao. Bukod dito, kapag ang gawain ng Diyos ay hindi umaayon sa ating mga kuru-kuro o kapag nangyari ang natural na mga sakuna at mga kalamidad na gawa ng tao, nagsisimula tayong magsalita ng mga salitang paninisi, hindi pagkakaunawa, paghihimagsik at paglaban, at ginagamit natin ang ating pagdurusa bilang dahilan upang makipagtalo sa Diyos. Ito ba ay tunay na pagsisisi? Hinihingi sa atin ng Panginoon na mahalin natin ang Diyos nang buong puso, isip at kaluluwa, ngunit nagsusumikap tayo at nagsasagawa para lamang sa Panginoon upang makakuha ng mga pagpapala at makapasok sa kaharian at makakuha ng gantimpala. Bagaman maraming mga tao ang nagsagawa at nangaral ng maraming taon, hindi nila itinaas ang Diyos at hindi sila sumaksi sa Diyos kailan man at sa halip ay ginagawa nila ang kanilang makakaya upang maipakita kung gaano kalaki ang nagawa nilang trabaho at kung gaano sila naghirap upang ang mga tao ay sumamba at sumunod sa kanila; bumubuo pa sila ng mga pangkat, pinaghihiwalay ang simbahan at nagtatakda ng kanilang sariling malayang kaharian. Ang kanilang paggawa ba ay maituturing na pagmamahal at pagsunod sa Diyos? Talaga bang nagsisi sila?

Malinaw na, gaano man karaming mga mabubuting gawa ang ating gawin, at gaano man karaming taon na tayo ay nagsikap, hindi ito nangangahulugang mayroon tayong tunay na pagsisisi. Hiniling sa atin ng Panginoong Jesus na magsisi tayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na, na kung saan ay sinasabing, inatasan Niya tayo na iwaksi ang pagkaalipin ng kasalanan, hindi na maghimagsik ng laban o labanan ang Diyos, ngunit ganap na sumunod at matakot sa Diyos. Ang mga nasabing tao lamang ang maaaring makapasok sa kaharian ng langit. Sapagkat ang kaharian ng langit ay kaharian ng Diyos kung saan naghahari ang Diyos, ang mga laging nagkakasala, at naghihimagsik ng laban at lumalaban sa Diyos ay tiyak na hindi karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit.

Paano Makakamit ang Tunay na Pagsisisi

Kung gayon, paano tayo magiging ganap na malaya sa mga kadena ng kasalanan at makamit ang tunay na pagsisisi upang makapasok sa kaharian ng Diyos? Matagal nang ipinropesiya ng Panginoong Jesus: “Mayroon pa Akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung Siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan Niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi Siya magsasalita ng mula sa Kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na Kaniyang marinig, ang mga ito ang Kaniyang sasalitain: at Kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating(Juan 16:12–13). “Ang nagtatakuwil sa Akin, at hindi tumatanggap sa Aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya: ang salitang Aking sinalita, ay siyang sa kaniya’y hahatol sa huling araw(Juan 12:48). “Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo’y katotohanan(Juan 17:17). At sinasabi sa 1 Peter 4:17: “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios.” Mula sa mga propesiyang ito, makikita natin na sa pagbabalik ng Panginoon, gagawa Siya ng isang yugto ng gawain ng paghatol at ipapahayag ang paraan ng paghatol upang hatulan at linisin ang sangkatauhan, at gabayan tayo sa lahat ng mga katotohanan upang malinis tayo sa ating mga kasalanan, tunay na magsisi at pumasok sa kaharian ng Diyos. Samakatuwid, ang pagtanggap sa gawain ng paghatol ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik sa mga huling araw ay ang tanging paraan upang makamit ang tunay na pagsisisi at pumasok sa kaharian ng Diyos.

Pagtanggap sa Gawain ng Paghatol ng Panginoon sa mga Huling Araw at Paghanap ng Landas ng Tunay na Pagsisisi at Pumasok Kaharian ng Langit

Ngayon ang mga propesiya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon upang gawin ang gawain ng paghatol ay natupad na at ang Panginoong Jesus ay bumalik bilang ang nagkatawang-tao na Makapangyarihang Diyos. Ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos ang katotohanan ng milyun-milyong mga salita at inilunsad ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa bahay ng Diyos upang dalisayin at iligtas ang sangkatauhan upang ang tao ay ganap na makatakas sa pagkaalipin ng kasalanan at makamit ang tunay na pagsisisi upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan muna natin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos: “Bagama’t maraming gawaing ginawa si Jesus sa tao, kinumpleto lamang Niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog dahil sa kasalanan ng tao; hindi Niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang kinailangan ni Jesus na maging handog dahil sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang maka-Satanas na tiwaling disposisyon. Kaya nga, ngayong napatawad na ang tao sa kanyang mga kasalanan, nagbalik na ang Diyos sa katawang-tao upang akayin ang tao tungo sa bagong kapanahunan, at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawaing ito ay naghatid sa tao sa isang mas mataas na dako. Lahat ng nagpapasakop sa Kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag, at matatamo nila ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.

Ang Cristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba’t ibang katotohanan para maturuan ang tao, para ibunyag ang diwa ng tao, at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba’t ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ang normal na pagkatao, gayundin ang karunungan at disposisyon ng Diyos, at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na, yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas, at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng Kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang likas na pagkatao ng tao sa iilang salita lamang; inilalantad, pinakikitunguhan, at tinatabas Niya nang pangmatagalan. Ang lahat ng ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang hindi man lang taglay ng tao. Ang ganitong klaseng mga pamamaraan lamang ang matatawag na paghatol; sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol masusupil ang tao at makukumbinsi nang husto tungkol sa Diyos, at bukod pa riyan ay makamtan ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkasuwail. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay-daan sa tao na magtamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos, at sa mga hiwagang hindi niya maunawaan. Tinutulutan din nito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian, gayundin para matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagkat ang diwa ng gawaing ito ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan, at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos.

Sa pamamagitan ng gawaing ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling diwa sa kanyang sariling kalooban, at magagawa niyang lubos na magbago at maging malinis. Sa ganitong paraan lamang maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng luklukan ng Diyos.

Makikita mula sa mga salitang ito, ang ginawa ng Panginoong Jesus ay ang gawain lamang ng pagtubos kung saan pinatawad lamang ang tao sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang mga masamang disposisyon ng tao ay hindi pa ganap na natatanggal, kaya't sa mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos ay nagpahayag ng katotohanan at ginawa ang gawain ng paghatol sa pundasyon ng gawain ng Panginoong Jesus. Ginagawa Niya ang lahat ng ito upang linisin at iligtas ang tao nang ganap, ilagay ang katotohanan sa tao, at gawin silang mga yaong sumusunod at sumasamba sa Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagdanas sa gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ang ating mga satanikong disposisyon ay malilinis at mababago, at maaari tayong tunay na magsisi at madala ng Diyos sa kaharian ng langit. Yaong mga hindi tumatanggap sa gawain ng paghatol at pagdadalisay ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay hindi maiwawaksi ang kanilang satanikong masamang disposisyon at hindi kailanman makakamit ang paglilinis at makakatanggap ng walang hanggang pangako ng Diyos.

Sa mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iba`t ibang mga aspeto ng katotohanan, ay inilalantad ang ating mga masasamang disposisyon na kumokontra sa Diyos, tulad ng pagmamataas, pagkamakasarili, panlilinlang, kasamaan, kabangisan at pagkasawa sa katotohanan. Nagbibigay-daan ito sa atin na makita ang katotohanan kung gaano tayo lubhang napinsala ni Satanas at gayundin, upang malaman ang matuwid, banal at hindi naaagrabyadong disposisyon ng Diyos. Sa gayon ay nagkakaroon tayo ng takot sa Diyos sa ating mga puso at nagsisimulang hamakin ang ating sarili at tunay na magsisi sa Diyos. Pagkatapos ay hahanapin natin ang katotohanan at pagbabago sa disposisyon, at mamuhay ayon sa mga salita ng Diyos at mga hinihiling ng Diyos. Unti-unti, nagagawa nating palayain ang ating sarili mula sa mga kontrol at paghihigpit ng ating satanikong masasamang disposisyon at tunay na magsisi.

Ngayon, ang mga tumanggap at nakaranas ng gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay nagkaroon ng pagbabago sa disposisyon ng kanilang buhay sa iba`t ibang antas at nagsilang ng iba't ibang mga patotoo sa pagbabago ng kanilang disposisyon sa buhay. Ang mga karanasan at patotoo na ito ay nailathala online para sa mga tao sa buong mundo upang maghanap at mag-imbestiga, at marami sa kanila ay isinagawa sa mga video, tulad ng Sa Gitna ng Pagsubok ng Kamatayan, Ang Pagsisisi ng Isang Opisyal, Pagliligtas ng Diyos, Ang Pagsasabuhay ng Kaunting Kawangis ng Tao Ay Tunay na Dakila, Pag-aani ng Galak sa Gitna ng Paghihirap, at marami pa. Ang mga katotohanan ay nagpapaalam na ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay talagang makakadalisay at makakapagligtas sa tao. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa paghatol ng Makapangyarihang Diyos at pagkastigo sa pamamagitan ng salita sa mga huling araw maaaring malinis ang ating mga kasalanan at maging mga tunay na nagsisisi. Ito ang tanging landas kung saan maaari nating makamit ang tunay na pagsisisi at makapasok sa kaharian ng langit.

Tala ng Patnugot:

Mula sa fellowship sa itaas, naunawaan mo na ba ang kahulugan ng mga salita ng Panginoong Jesus na: “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit”? Nahanap mo na ba ang landas upang makamit ang tunay na pagsisisi? Inaasahan kong maibabahagi mo ang artikulong ito sa iba kung naging kapaki-pakinabang ito para sa iyo. Kung mayroon kang anumang karagdagang pagkalito, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin gamit ang mga online chat button sa ibaba. Online kami 24 oras sa isang araw handa na sagutin ang iyong mga katanungan.

Mag-iwan ng Tugon