Mag-subscribe

Menu

Tagalog Daily Readings

Paano malalaman ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na kinakaharap natin

Sa mga bagay na maliit man o malaki araw-araw, nauunawaan mo ba kung paano malalaman ang kalooban ng Diyos upang magkaroon ng daan pasulong? Basahin ang artikulo na ito upang malaman ang dalawang para...

Ano nga Ba Ang Sinabi Ng Diyos Tungkol sa Katapatan? Anong Mga Pag-uugali ang Ipinapakita ng Pagiging Tapat?

Alam nating lahat na gusto ng Diyos ang matatapat na tao at tanging matatapat lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya ano nga ba ang sinabi ng Diyos sa pagiging matapat? Basahin Ang artikul...

Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?

Lumitaw na ang mga palatandaan ng mga araw ni Noe na ipinropesiya sa Biblia. Paano natin hahanapin ang pagpapakita ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Tatlong Landas ng Pagsasagawa Upang Mapagtagumpayan ang mga Tukso

Paano natin mapagtatagumpayan ang mga tuksong kinakaharap natin sa buhay at makamit ang papuri ng Diyos? Ang tatlong landas sa pagtatagumpay sa mga tukso ay magbubukas sa harap mo sa artikulong ito. M...

Paano Matutupad ang Mga Propesiya ng Ikalawang Pagdating ni Jesus

Alam mo ba kung paano matutupad ang mga propesiya ng ikalawang pagdating ni Jesus? Nais mo bang salubungin ang ikalawang pagdating ni Jesus sa lalong madaling panahon? Patuloy na magbasa upang makita ...

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ang 6 na Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na. Paano natin sasalubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Basahin na ngayon....

Paano Makilala ang Tinig ng Diyos: 4 na Pangunahing Paraan

Isinasaad ng Aklat ng Pahayag na ang sinumang magbukas ng kanilang mga pintuan matapos marinig ang tinig ng Diyos ay masasalubong ang Panginoon. Kung gayon alam mo ba kung paano makilala ang tinig ng ...

Alam Mo Ba Kung Nasaan ang Kaharian ng Diyos?

Nasaan ang kaharian ng Diyos? Gusto mo bang malaman? Ang kaharian ba ng Diyos ay nasa langit o nasa lupa? Basahin ang artikulong ito upang makuha ang sagot....

Ano ang Tunay na Kahulugan ng “Magsisi Kayo: Sapagka’t Malapit Na ang Kaharian ng Langit”

Tala ng Patnugot: Dalawang libong taon ang nakakalipas, sinabi ng Panginoong Jesus, “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit” (Mateo 4:17). Ano ang tunay na kahulugan ng mga sa...

Paano Marinig ang Tinig ng Diyos at Salubungin ang Panginoon

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig.” Kaya sa mga huling araw, paano natin maririnig ang tinig ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Narito ang landas. ...

Naririnig ng mga tupa ng Diyos ang Kanyang tinig, at sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa tinig ng Diyos masasalubong ang nagbalik na Panginoon

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). “Mayroo...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 115

(Jonas 3) At ang salita ni Jehova ay dumating kay Jonas na ikalawa, na nagsasabi, Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo. Sa ...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Papasok sa Pahinga ang Diyos at ang Tao Nang Magkasama" | Sipi 93

Ang mga taong makakatayo nang matatag sa panahon ng gawain ng paghatol ng Diyos at pagkastigo sa mga huling araw—iyon ay, sa panahon ng huling gawain ng paglilinis—ay mga tao na papasok sa pangwakas n...

Ang Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan

Paano ba pinamamahalaan ng Diyos ang kahihinatnan ng lahat ng tao? Paano tayo matutulungan nito na maunawaan ang awtoridad at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos? Matutuklasan ninyo dito....

Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao

Ang Diyos ay buhay. Paano siya nagbibigay ng di-maubos na sustento para sa ating buhay? Ano ang mga bunga ng pagtalikod sa pagsustento ng Diyos sa buhay? Hanapin ang mga sagot dito....

Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan

Ano ang buhay na walang hanggan? Paano natin ito makakamit? Dito’y matatagpuan ninyo ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan at makakamit ang daan ng buhay na walang hanggan....

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao" | Sipi 260

Lahat ng dumating sa mundong ito ay dapat makaranas ng buhay at kamatayan, at marami ang nakaranas ng pagpapaulit-ulit na kamatayan at muling pagsilang. Iyong mga nabubuhay ay mamamatay kalaunan at an...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao" | Sipi 259

Nilikha ng Diyos ang mundong ito at dinala ang tao, isang buhay na nilalang na pinagkalooban Niya ng buhay. Kaya naman, nagkaroon ang tao ng mga magulang at mga kamag-anak at hindi na nag-isa. Magmula...