Menu

Susunod

Christian Music Video | "Panalangin ng Bayan ng Diyos" (Tagalog Subtitles)

5,192 2019-02-01

Christian Music Video | "Panalangin ng Bayan ng Diyos" (Tagalog Subtitles)

Bayan ng Diyos itinanyag sa Kanyang trono,

puno ng dalangin sa puso.

Pinagpapala ng Diyos lahat ng nagbabalik-loob sa Kanya;

sila'y buhay sa liwanag.

Hilingin sa Banal na Espiritu na salita ng Diyos liwanagin

nang lubos nating malaman ang kalooban ng Diyos.

Nawa'y buong baya'y mahalin ang salita ng Diyos

at sikaping kilalanin ang Diyos.

Nawa'y bigyan tayo ng Diyos ng higit na biyaya,

nang ating disposisyo'y mabago.

Nawa'y gawin tayong perpekto

upang lubos na isa sa Kanya sa puso't isipan.

Nawa'y disiplinahin tayo ng Diyos

upang tungkulin sa Kanya'y ating matugunan.

Nawa'y bawat araw gabayan tayo ng Banal na Espiritu

sa pangangaral at pagsaksi sa Diyos araw-araw.

Nawa'y malaman ng bayan ang mabuti sa masama,

katotohana'y isagawa.

Nawa'y parusahan ng Diyos masasama't Kanyang iglesia'y panatag.

Nawa'y buong baya'y maghandog ng tunay na pag-ibig sa Diyos,

kaaya-aya't kalugod-lugod.

Nawa'y alisin ng Diyos lahat ng balakid

nang maibigay natin lahat para sa Diyos.

Nawa'y panatilihin ng Diyos na tayo'y umiibig sa Diyos,

di Siya iiwanan.

Nawa'y mga itinalaga ng Diyos magbalik sa Kanyang presensya.

Nawa'y buong baya'y umawit ng papuri sa Diyos

na nakatamo ng kaluwalhatian.

Nawa'y makasama ng Diyos Kanyang bayan,

manatiling buhay sa pag-ibig ng Diyos.

Nawa'y makasama ng Diyos Kanyang bayan,

manatiling buhay sa pag-ibig ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon