Mga Kuwento sa Bibliya Ang Tatlong Pangunahing Pagpapamalas ni Job ng Pagkatakot sa Diyos

Mga Kuwento sa Bibliya: Ang Tatlong Pangunahing Pagpapamalas ni Job ng Pagkatakot sa Diyos

Ni Zhou Ming Sa tuwing mababanggit ang mga salitang “matakot sa Diyos”, karamihan sa mga tao ay iisipin ang kuwento ni Job sa Biblia. Si Job ay natakot sa Diyos … Iba pa Mga Kuwento sa Bibliya: Ang Tatlong Pangunahing Pagpapamalas ni Job ng Pagkatakot sa Diyos

Ebanghelyo Ngayong Linggo

Ebanghelyo Ngayong Linggo: Job 2:7–8

Sa gayo’y umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kaniyang paa hanggang sa kaniyang puyo. At … Iba pa Ebanghelyo Ngayong Linggo: Job 2:7–8

Ebanghelyo Ngayong Linggo

Ebanghelyo Ngayong Linggo – Job 2:6

At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, Narito, siya’y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay. -Job 2:6 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Mula sa utos … Iba pa Ebanghelyo Ngayong Linggo – Job 2:6

Tatlong kaibigan ang isinakripisyo kay Job

Ang Halagang Isinabuhay ni Job sa Kanyang Buong Buhay

Si Job Pagkatapos ng Kanyang mga Pagsubok Job 42:7-9 At nangyari, na pagkatapos na masabi ni Jehova ang mga salitang ito kay Job, sinabi ni Jehova kay Eliphaz na Temanita, … Iba pa Ang Halagang Isinabuhay ni Job sa Kanyang Buong Buhay

Ang Pananampalataya ni Job sa Diyos ay Hindi Nayayanig Dahil Nakatago ang Diyos sa Kanya

Ang Pananampalataya ni Job sa Diyos ay Hindi Nayayanig Dahil Nakatago ang Diyos sa Kanya

Narinig ni Job ang Diyos sa pamamagitan ng Pagdinig ng Tainga Job 9:11 Narito, Siya’y dumaraan sa akin, at hindi ko Siya nakikita: Siya’y nagpapatuloy rin naman, nguni’t hindi ko … Iba pa Ang Pananampalataya ni Job sa Diyos ay Hindi Nayayanig Dahil Nakatago ang Diyos sa Kanya

Si Job sa pagsulat

Ang Babala at Kaliwanagan ng Patotoo ni Job na Ibinigay sa mga Sumunod na Henerasyon

Kasabay ng pag-unawa sa proseso kung paano ganap na nakukuha ng Diyos ang isang tao, mauunawaan din ng mga tao ang mga layunin at kabuluhan ng pagbibigay kay Job ng … Iba pa Ang Babala at Kaliwanagan ng Patotoo ni Job na Ibinigay sa mga Sumunod na Henerasyon

Pinagpapala ni Job ang Pangalan ng Diyos at Hindi Nag-iisip ng Pagpapala o Kapahamakan

May isang katotohanan na hindi kailanman tinutukoy sa mga kuwento ni Job sa Banal na Kasulatan, at ito ang magiging paksa natin ngayon. Kahit na hindi pa kailanman nakikita ni … Iba pa Pinagpapala ni Job ang Pangalan ng Diyos at Hindi Nag-iisip ng Pagpapala o Kapahamakan

Job

Ang Kaugnayan sa Pagitan ng Pagpasa ng Diyos kay Job kay Satanas at ang Mga Layunin ng Gawain ng Diyos

Kahit na karamihan sa mga tao ngayon ay kinikilala na si Job ay perpekto at matuwid, at siya ay may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan, hindi nagbibigay ang … Iba pa Ang Kaugnayan sa Pagitan ng Pagpasa ng Diyos kay Job kay Satanas at ang Mga Layunin ng Gawain ng Diyos

tungkol kay job

Tungkol Kay Job II

Ang Pagkamakatuwiran ni Job Ang tunay na mga karanasan ni Job at ang kanyang matuwid at tapat na pagkatao ay nangahulugan na ginawa niya ang pinaka-makatuwirang paghatol at mga pagpili … Iba pa Tungkol Kay Job II

Pamumuhay ni Job

Tungkol Kay Job I

Pagkatapos matutuhan kung paano nalampasan ni Job ang mga pagsubok, malamang ang karamihan sa inyo ay nais na malaman ang higit pang detalye tungkol kay Job mismo, lalo na patungkol … Iba pa Tungkol Kay Job I

Tinalo ni Job si Satanas at Naging Tunay na Lalake sa Paningin ng Diyos

Tinalo ni Job si Satanas at Naging Tunay na Lalaki sa Paningin ng Diyos

  Noong unang dinanas ni Job ang kanyang mga pagsubok, kinuha sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian at lahat ng kanyang anak, subali’t hindi siya nadapa o nagsabi ng … Iba pa Tinalo ni Job si Satanas at Naging Tunay na Lalaki sa Paningin ng Diyos

Ang Maraming Di-Pagkakaunawa ng mga Tao Tungkol kay Job

Ang paghihirap na naranasan ni Job ay hindi gawain ng mga sugong ipinadala ng Diyos, at hindi rin ito dahil sa kamay ng Diyos. Sa halip, ito ay dulot mismo … Iba pa Ang Maraming Di-Pagkakaunawa ng mga Tao Tungkol kay Job

Muling Tinukso ni Satanas si Job (Naglitawan Ang Mahapdi na mga Pigsa sa Buong Katawan ni Job)

a. Ang mga Salitang Winika ng Diyos Job 2:3 At sinabi ni Jehova kay Satanas, napansin mo ba ang Aking lingkod na si Job? sapagka’t walang gaya niya sa lupa, … Iba pa Muling Tinukso ni Satanas si Job (Naglitawan Ang Mahapdi na mga Pigsa sa Buong Katawan ni Job)

Ang Mga Pagtatasa ng Diyos kay Job sa Biblia

Job 1:1 May isang lalaki sa lupain ng Uz, na ang pangalan ay Job; at ang lalaking yaon ay perpekto at matuwid, at natatakot sa Diyos, at umiiwas sa kasamaan. … Iba pa Ang Mga Pagtatasa ng Diyos kay Job sa Biblia