Menu

Susunod

Christian Music | Lahat ng Problema ay Malulutas sa Pagsisikap na Matamo ang Katotohanan

508 2020-06-19

Christian Music | Lahat ng Problema ay Malulutas sa Pagsisikap na Matamo ang Katotohanan

Ngayon, ang realidad ay pagsisikap na matamo ang katotohanan,

pagkilala sa sarili mong likas na katiwalian,

pag-unawa sa katotohanan upang lumaya mula sa iyong tiwaling disposisyon,

at pagganap sa iyong tungkulin para bigyang-kasiyahan ang Diyos.

Ang pagpasok sa realidad ng katotohanan

at pamumuhay na kawangis ng tunay na tao— ito ang realidad.

Ang realidad ay pagmamahal sa Diyos,

pagpapasakop sa Diyos, at pagpapatotoo sa Diyos.

Ito ang mga resultang nais ng Diyos.

Walang saysay ang magsaliksik ng mga bagay na hindi nahahawakan ni nakikita.

Walang kinalaman ang mga iyon sa realidad,

at wala ring kinalaman sa mga epekto ng gawain ng Diyos.

Ang tunay na matatalinong tao ay mayroong sumusunod na pag-uugali:

"Anuman ang gawin ng Diyos o paano man Niya ako tinatrato,

gaano kalalim man ako nagawang tiwali o ano man ang aking pagkatao,

mananatiling matatag ang determinasyon

kong hanapin ang katotohanan at hangaring makilala ang Diyos."

Sa pagkilala lamang sa Diyos

maaaring lutasin ng tao ang kanilang tiwaling disposisyon

at gampanan ang kanilang tungkulin para bigyang-kasiyahan ang kalooban ng Diyos;

ito ang direksyon para sa buhay ng tao,

ito ang dapat hangaring magawa ng mga tao,

at ito ang iisa at tanging landas tungo sa kaligtasan.

Ito ang iisa at tanging landas tungo sa kaligtasan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon