Menu

Pag-ibig ng Diyos

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Paghatol ay Pagmamahal ng Diyos"

Matapos matanggal sa kanyang tungkulin bilang isang lider ng grupo dahil sa pagkabigo na gumawa ng praktikal na gawain, hinangad niyang magkamit ng isa pang pagtaas ng ranggo sa pamamagitan ng sarili ...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Yaong Mga Ililigtas ng Diyos ay Kauna-unahan sa Puso Niya"

Gaano kahalaga ang gawaing pagliligtas ng Diyos, mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pang mga bagay sa Kanya. Kasama ng tinalagang plano at kalooban, 'di lamang pag-iisip at mga salita, ginagawa Ni...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Pag-ibig ng Diyos sa Sangkatauhan ay Tunay at Totoo"

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao, sa pakikipamuhay, pakikipag-usap, at pagliligtas sa kanila, nang walang distansiya o pagkukunwari, habang tunay at...

Tagalog Christian Song With Lyrics | Ang Pag-ibig ng Diyos sa Sangkatauhan ay Tunay at Totoo

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao, sa pakikipamuhay, pakikipag-usap, at pagliligtas sa kanila, nang walang distansiya o pagkukunwari, habang tunay at...

Tagalog Christian Music Video | "Itatama ng Diyos ang mga Kaapihan ng Mundo ng Tao"

Ⅰ Ililipat ng Diyos Kanyang trono, Kanyang trono sa lupa. Personal Niyang gagawin Kanyang mga gawain, binabawalang bayan Niya ay saktan ni Satanas, ni gawin ng mga kaaway ang nais nila. Magigin...

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao Galit ang Diyos sa mga taga-Ninive nang Kanyang ihayag ang siyudad nila'y wawasakin. Ngunit nag-ayuno sila, nagsuot ng ab...

Tagalog Christian Video | “Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos” | The Judgement of God Saved Me

Tagalog Christian Video | "Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos" | The Judgement of God Saved Me Upang makagawa ng sarili niyang sulok sa mundong ito, napilitan ang bida na sundin ang mga kalakaran ...

Christian Praise Music Video | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot"

Christian Praise Music Video | “Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot” Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang pinakamahusay, Kanyang pinakamahusay na panig. Pinakamabubuting bagay ay K...

Tagalog Christian Song | “Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas”

Tagalog Christian Song | “Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas” I Yamang nilalang ng Diyos, tao ay aakayin Niya; Yamang nililigtas Niya, tao'y ililigtas Niya't kaka...

Praise Song | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" | Christian Dance

Praise Song | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" | Christian Dance I Ngayon ako'y muling humaharap sa aking Diyos. Puso ko'y mangungusap pag makita ang mukha Niyang kalugod-lugod. Iniwan ko na ...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay" I Ang gawaing panlulupig ng Diyos sa inyo, ay gayong dakilang kaligtasan. Bawa't isa sa inyo ay puno ng kasalanan at kaha...

Ano Ang Kalooban ng Diyos sa Likod ng Talinghaga ng Nawawalang Tupa?

Tala ng Editor: Naniniwala ako na ang lahat ay pamilyar sa talinghaga ng nawawalang tupa na nasa Bibliya. Ginamit ng Panginoong Jesus ang talinghaga ito upang malinaw na maihayag sa atin ang tungkol s...

15 Bible Verses about Love Tagalog - Ang Diyos ay Pag-ibig

Ang sinabi ng Panginoong Jesus, “Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo: magsipanatili kayo sa aking pagibig” (Juan 15:9). Ang Diyos ay pag-ibig. Paano tayo minamahal ng Di...

Ang Saligang Kapaligiran Para sa Buhay na Nililikha ng Diyos Para sa Sangkatauhan: Liwanag

May kaugnayan sa mga mata ng mga tao ang ikaapat na bagay: ang liwanag. Napakahalaga rin nito. Kapag nakakita ka ng maliwanag na ilaw, at ang liwanag nito ay umaabot sa isang partikular na lakas, kaya...

Ang Saligang Kapaligiran Para sa Buhay na Nililikha ng Diyos Para sa Sangkatauhan: Hangin

Natalakay na natin ang maraming paksa at maraming nilalaman kaugnay ng mga salitang “Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng bagay,” nguni’t alam ba ninyo sa inyong mga puso kung ano ang ...

Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal

Panimula Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal I Nilikha ng Diyos ang tao; naging masama man ito o sumunod man sa Kanya, Itinatanging nilikha, pinakamamahal pa rin ng ...

Mga Talata sa Biblia Tungkol sa Pag-ibig

Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkar...

Christian Praise Song | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" (Tagalog Subtitles) | Music Video

Christian Praise Song | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" (Tagalog Subtitles) | Music Video I Ngayon ako'y muling humaharap sa aking Diyos. Puso ko'y mangungusap pag makita ang mukha Niyang kalug...