Mag-subscribe

Menu

Kapangyarihan ng Diyos

Tagalog Christian Music Video | Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa

Ⅰ Sa panahon ng paglikha, Diyos ay nagpasiya na magwawakas gawain Niya sa lupa sa huling panahon, at kasabay niyon sa kalawakan gawa Niya'y makikita. Kikilalanin ng mga tao Kanyang...

"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 86

Pang Araw-araw na Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 86 Sa Pang-apat na Araw, ang mga Panahon, mga Araw, at mga Taon ng Sangkatauhan ay Dumating habang Muling Ipinatupad...

"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 83

Gumagamit ang Diyos ng mga Salita para Lumikha ng Lahat ng mga Bagay (Genesis 1:3–5) At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti,...

Tagalog Christian Song | Diyos ang Naghahari sa Kaharian

Tagalog Christian Song | Diyos ang Naghahari sa Kaharian Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob. Siya ang Hari ng kaharian, Siya'ng Pinuno ng sansinukob. Ⅰ Simula...

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo Ang Diyos ang Siyang namamahala sa lahat ng bagay, at ang nangangasiwa sa lahat ng bagay. Nilikha Niya ang lahat ng...

"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 77

Ang Pagkabuhay Mag-uli ni Lazaro ay Nakaluwalhati sa Diyos (Juan 11:43–44) At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas,...

Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles)

Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles) Minsan nasabi ng Diyos ang gayong mga salita: Ang sinasabi ng Diyos ay maasahan, at ito ay mangyayari, hindi...

Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay"

Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay" Ⅰ Diyos Mismo'y nakaharap sa sansinukob, sa Silangan Siya ay nagpakita na! Sino'ng nangangahas 'di lumuhod at sambahin...

Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (I) Bumababa ang Kaharian sa Mundo"

Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (I) Bumababa ang Kaharian sa Mundo" Kaharian ng Diyos dumating sa lupa; persona ng Diyos puno't mayaman. Sinong titigil at 'di magsasaya? Sinong...

Christian Song With Lyrics | "Sa Kapanahunan ng Kaharian, Ginaganap ng Salita ang Lahat ng Bagay"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Sa Kapanahunan ng Kaharian, Ginaganap ng Salita ang Lahat ng Bagay" Sa Kapanahunan ng Kaharian, naghahatid ang Diyos sa isang bagong kapanahunan ng...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Salita ng Diyos ay Awtoridad at Paghatol"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Salita ng Diyos ay Awtoridad at Paghatol" Akala ng karamihan, salita ng Diyos ay 'di realidad. Sila'y bulag; 'di ba nila alam na ang Diyos ang...

"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 75

Pinakain ni Jesus ang Limang libo (Juan 6:8–13) Sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, May isang batang lalake rito, na mayroong limang tinapay...

"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 84

Sa Ikalawang Araw, Isinasaayos ng Awtoridad ng Diyos ang mga Katubigan, at Ginagawa ang mga Kalawakan, at Isang Puwang para sa Pinaka-pangunahing Kaligtasan ng Sangkatauhan ay...

"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 85

Sa Pangatlong Araw, Nagbigay ng Buhay sa Lupa at sa Karagatan ang mga Salita ng Diyos, at Nagdulot ang Awtoridad ng Diyos sa Mundo ng Nag-uumapaw na Buhay Ang unang pangungusap sa Genesis...

Tagalog Christian Song With Lyrics | Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa

Tagalog Christian Song With Lyrics | Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa Sa panahon ng paglikha, Diyos ay nagpasiya na magwawakas gawain Niya sa lupa sa huling panahon, at...

Gumuho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Gumuho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian Gumuguho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian Salita Ko'y hinihintay n'yo na gumaan, mali kayo! Salita Ko'y...

Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles)

Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles) Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Pahayag 22:13 Batid...

Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Lumikha

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Lumikha" Ang kapalaran ng tao at ng sansinukob ay mahigpit na nakaugnay sa kapangyarihan ng Manlilikha. Ito'y...