Menu

Kapangyarihan ng Diyos

Tagalog Christian Music Video | "Diyos ang Naghahari sa Kaharian"

Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob. Siya ang Hari ng kaharian, Siya'ng Pinuno ng sansinukob. I Simula ngayon, Diyos titipunin lahat ng mga 'di napili. Simula ngayon, Diyos...

Tagalog Christian Music Video | "Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao"

Kayganda ng mga gawa ng Makapangyarihang Diyos! Pitong trumpeta, pitong kulog tumutunog, pitong mangkok ang ibinubuhos Niya. Ito'y makikita, wala 'yang duda. Ⅰ Ang naghahandog ng sarili ngayon ...

Tagalog Christian Music Video | "Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa"

Ⅰ Sa panahon ng paglikha, Diyos ay nagpasiya na magwawakas gawain Niya sa lupa sa huling panahon, at kasabay niyon sa kalawakan gawa Niya'y makikita. Kikilalanin ng mga tao Kanyang nagawa, ...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Disposisyon ng Diyos at Kung Ano ang Mayroon Siya at Ano Siya | Sipi 262

Bilang mga miyembro ng sangkatauhan at tapat na mga Kristiyano, pananagutan at obligasyon nating lahat na ialay ang ating isipan at katawan para sa katuparan ng tagubilin ng Diyos, dahil ang ating buo...

Tagalog Christian Song | Diyos ang Naghahari sa Kaharian

Tagalog Christian Song | Diyos ang Naghahari sa Kaharian Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob. Siya ang Hari ng kaharian, Siya'ng Pinuno ng sansinukob. Ⅰ Simula ngayon,...

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo Ang Diyos ang Siyang namamahala sa lahat ng bagay, at ang nangangasiwa sa lahat ng bagay. Nilikha Niya ang lahat ng mayroon, pi...

Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles)

Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles) Minsan nasabi ng Diyos ang gayong mga salita: Ang sinasabi ng Diyos ay maasahan, at ito ay mangyayari, hindi ma...

Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay"

Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay" Ⅰ Diyos Mismo'y nakaharap sa sansinukob, sa Silangan Siya ay nagpakita na! Sino'ng nangangahas 'di lumuhod at sambahin Siya? S...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Disposisyon ng Diyos at Kung Ano ang Mayroon Siya at Ano Siya | Sipi 263

Mula nang unang magkaroon ang tao ng agham panlipunan, ang isip ng tao ay naging abala sa agham at kaalaman. Ang agham at kaalaman ay naging mga kagamitan para sa pamumuno ng sangkatauhan, at doon ay ...

Tagalog Christian Song With Lyrics | Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa

Tagalog Christian Song With Lyrics | Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa Sa panahon ng paglikha, Diyos ay nagpasiya na magwawakas gawain Niya sa lupa sa huling panahon, at kasab...

Gumuho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Gumuho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian Gumuguho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian Salita Ko'y hinihintay n'yo na gumaan, mali kayo! Salita Ko'y dep...

Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles)

Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles) Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Pahayag 22:13 Batid nin...

Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Lumikha

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Lumikha" Ang kapalaran ng tao at ng sansinukob ay mahigpit na nakaugnay sa kapangyarihan ng Manlilikha. Ito'y 'd...

Lahat ng Bagay ay Pagpapakita ng Awtoridad ng Maylikha

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Lahat ng Bagay ay Pagpapakita ng Awtoridad ng Maylikha” I Sa bagong mundo, wala pa ang sangkatauhan, inihanda ng Maylikha ang umaga at gabi. Inihanda Niya a...

Christian Music | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob"

Christian Music | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob" I Tanaw ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa taas, at nangingibabaw sa lahat mula sa taas. Kaligtasa'y ipina...

Tagalog Christian Song | "Lahat ng Bagay ay Nabubuhay sa mga Patakaran at Batas na Itinakda ng Diyos"

I Libu-libong taon ang lumipas, natatamasa pa rin ng tao ang liwanag at ang hanging kaloob ng Diyos. Hinihinga pa rin ng mga tao ang hiningang inihinga ng Diyos Mismo. Tinatamasa pa rin ng tao a...