Mag-subscribe

Menu

Kapangyarihan ng Diyos

Tagalog Christian Music Video | Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao

Kayganda ng mga gawa ng Makapangyarihang Diyos! Pitong trumpeta, pitong kulog tumutunog, pitong mangkok ang ibinubuhos Niya. Ito'y makikita, wala 'yang duda. Ⅰ Ang naghahandog ng sarili ngayon ...

Tagalog Christian Music Video | Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa

Ⅰ Sa panahon ng paglikha, Diyos ay nagpasiya na magwawakas gawain Niya sa lupa sa huling panahon, at kasabay niyon sa kalawakan gawa Niya'y makikita. Kikilalanin ng mga tao Kanyang nagawa, ...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan" | Sipi 262

Bilang mga miyembro ng sangkatauhan at tapat na mga Kristiyano, pananagutan at obligasyon nating lahat na ialay ang ating mga isipan at katawan para sa katuparan ng komisyon ng Diyos, dahil ang ating ...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 86

Pang Araw-araw na Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 86 Sa Pang-apat na Araw, ang mga Panahon, mga Araw, at mga Taon ng Sangkatauhan ay Dumating habang Muling Ipinatupad ...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 83

Gumagamit ang Diyos ng mga Salita para Lumikha ng Lahat ng mga Bagay (Genesis 1:3–5) At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at ini...

Tagalog Christian Song | Diyos ang Naghahari sa Kaharian

Tagalog Christian Song | Diyos ang Naghahari sa Kaharian Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob. Siya ang Hari ng kaharian, Siya'ng Pinuno ng sansinukob. Ⅰ Simula ngayon,...

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo

Christian Music | Ang Katayuan at Pagkakakilanlan ng Diyos Mismo Ang Diyos ang Siyang namamahala sa lahat ng bagay, at ang nangangasiwa sa lahat ng bagay. Nilikha Niya ang lahat ng mayroon, pi...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 77

Ang Pagkabuhay Mag-uli ni Lazaro ay Nakaluwalhati sa Diyos (Juan 11:43–44) At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas, na natat...

Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles)

Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles) Minsan nasabi ng Diyos ang gayong mga salita: Ang sinasabi ng Diyos ay maasahan, at ito ay mangyayari, hindi ma...

Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay"

Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay" Ⅰ Diyos Mismo'y nakaharap sa sansinukob, sa Silangan Siya ay nagpakita na! Sino'ng nangangahas 'di lumuhod at sambahin Siya? S...

Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (I) Bumababa ang Kaharian sa Mundo"

Tagalog Christian Song | "Awit ng Kaharian (I) Bumababa ang Kaharian sa Mundo" Kaharian ng Diyos dumating sa lupa; persona ng Diyos puno't mayaman. Sinong titigil at 'di magsasaya? Sinong tata...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 75

Pinakain ni Jesus ang Limang libo (Juan 6:8–13) Sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, May isang batang lalake rito, na mayroong limang tinapay na seb...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 84

Sa Ikalawang Araw, Isinasaayos ng Awtoridad ng Diyos ang mga Katubigan, at Ginagawa ang mga Kalawakan, at Isang Puwang para sa Pinaka-pangunahing Kaligtasan ng Sangkatauhan ay Nagpapakita “At sinab...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan" | Sipi 263

Mula sa panahon na ang tao ay unang nagkaroon ng araling panlipunan, ang isip ng tao ay naging abala sa agham at kaalaman. Doon ang agham at kaalaman ay naging kasangkapan para sa pamumuno ng sangkata...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 85

Sa Pangatlong Araw, Nagbigay ng Buhay sa Lupa at sa Karagatan ang mga Salita ng Diyos, at Nagdulot ang Awtoridad ng Diyos sa Mundo ng Nag-uumapaw na Buhay Ang unang pangungusap sa Genesis 1:9–1...

Tagalog Christian Song With Lyrics | Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa

Tagalog Christian Song With Lyrics | Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa Sa panahon ng paglikha, Diyos ay nagpasiya na magwawakas gawain Niya sa lupa sa huling panahon, at kasab...

Gumuho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Gumuho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian Gumuguho ang Mundo, Nagkakahugis ang Kaharian Salita Ko'y hinihintay n'yo na gumaan, mali kayo! Salita Ko'y dep...

Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles)

Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles) Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Pahayag 22:13 Batid nin...