Mag-subscribe

Menu

Short Personal Testimony in Tagalog

Tagalog Testimony Video "Sino ang Humahadlang sa Pagitan Ko at ng Kaharian ng Langit?"

Michael is a pious Catholic who never feels spiritually nourished. She searches everywhere for the Holy Spirit's work, until one day she finds The Church of Almighty God's website and ends up watching...

Tagalog Testimony Video "Isang Permanenteng Desisyon"

Sa edad na kinse, ang pangunahing tauhan ay nagdusa ng isang trahedya sa pamilya. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, tinanggap niya ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus at naantig siya ng Kanyang pagmamahal...

Christian Video | "Naglalakad sa Landas ng Pagmamahal sa Diyos"

Ang mananampalatayang ito ay isang dating military commander, ngunit matapos ilipat sa isang state enterprise para pamahalaan ang mga gawain ng Partido, hindi niya napigil na mahalata ang mga awayan, ...

Tagalog Christian Stage Play 2021 | "Isang Pamilyang nasa Bingit"

Inaresto si Su Xiangchen nang siya’y nasa isang pagtitipon. Nang malaman ito ng kanyang asawa na si Chen Jianwei, na isang miyembro ng sandatahang lakas, ini-report niya ito sa kanyang boss. Tinakot s...

"Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?" Tagalog Testimony Video

"Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?" Tagalog Testimony Video Maraming mananampalataya sa Panginoon ang naghihintay na bumalik ang Panginoong Jesus sakay ng isang...

"Ang Mga Dalisay Lamang ang Makapapasok sa Kaharian ng Langit" Tagalog Testimony Video

"Ang Mga Dalisay Lamang ang Makapapasok sa Kaharian ng Langit" Tagalog Testimony Video Kadalasang may mga pagkakaiba sa opinyon ang tagapagsalaysay sa kanyang ina, na nagiging dahilan para sumikl...

"Nakita Ko Na ang Balumbong Nakabukas" Tagalog Testimony Video

"Nakita Ko Na ang Balumbong Nakabukas" Tagalog Testimony Video Ang punong karakter ay isang relihiyosong Kristiyano na bihasa sa Biblia at madalas na naririnig ang kanyang pastor na sinasabing an...

"Pagtuklas sa mga Kasinungalingan ng CCP Upang Bumaling sa Diyos" Tagalog Testimony Video

"Pagtuklas sa mga Kasinungalingan ng CCP Upang Bumaling sa Diyos" Tagalog Testimony Video Si Ning Xiao, ang pangunahing tauhan, ay nalinlang ng mga kasinungalingan ng CCP at sinasalungat ang pana...

"Ang Diyos ay Napakamatuwid" Tagalog Testimony Video

"Ang Diyos ay Napakamatuwid" Tagalog Testimony Video Habang ginagawa ang kanyang tungkulin, natuklasan ng pangunahing tauhan na ang lider ng iglesia na si Yan Zhuo ay walang-puso at mapandikta, a...

"Isang Espirituwal na Labanan sa Tahanan" Tagalog Testimony Video

"Isang Espirituwal na Labanan sa Tahanan" Tagalog Testimony Video Tinatanggap ng bida ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at pagkatapos ay sinusubukang ibahagi ang balitang it...

"Pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa Aking Ama" Tagalog Testimony Video

"Pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa Aking Ama" Tagalog Testimony Video Tinanggap ng pangunahing tauhan ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw habang nasa divinity school. Naiisip an...

"Natuklasan Ko ang Ugat ng Kapanglawan ng Mga Iglesia" Tagalog Testimony Video

"Natuklasan Ko ang Ugat ng Kapanglawan ng Mga Iglesia" Tagalog Testimony Video...

"Paano Malulutas ang Pagkamakasarili" Tagalog Christian Testimony Video

Habang ginagawa ang kanyang tungkulin sa iglesia, natanto ng pangunahing tauhan na ang lider ng kanilang team, si Sister Chen, ay hindi responsable sa kanyang gawain sa iglesia. Dahil dito nahahadlang...

"Ang Paggising ng Isang Alipin ng Salapi" Tagalog Christian Testimony Video

"Ang Paggising ng Isang Alipin ng Salapi" Tagalog Christian Testimony Video Sa mundo ngayon, ang mga kasabihan na tulad ng "Una ang pera," at "Pera ang nagpapaikot sa mundo," ay pinaniniwalaan bi...

"Nakikilala Ko ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo sa mga Bulaang Cristo" Christian Testimony Video

"Nakikilala Ko ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo sa mga Bulaang Cristo" Tagalog Christian Testimony Video Ang pangunahing tauhan ay isang relihiyosang batang Kristiyano na laging umaasam na masal...

"Pagtakas sa mga Usap-usapan" Tagalog Christian Testimony Video

"Pagtakas sa mga Usap-usapan" Tagalog Christian Testimony Video Si William, isang Kristiyano, ay mangyaring nakilala ang ilang mga kapatid mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Sa pamama...

"Pamumuhay sa Harap ng Diyos" | Tagalog Christian Testimony Video

"Pamumuhay sa Harap ng Diyos" | Tagalog Christian Testimony Video Sa kanilang pananampalataya, maraming tao ang nakatuon lamang sa panalangin, pagdalo sa mga pagtitipon, at pagbabasa ng mga salita ...

"Pagkilala sa Awtoridad at Kataas-taasang Kapangyarihan ng Diyos sa Buhay" | Tagalog Christian Testimony Video

"Pagkilala sa Awtoridad at Kataas-taasang Kapangyarihan ng Diyos sa Buhay" | Tagalog Christian Testimony Video Sinubukan ng pangunahing tauhan, na isang magsasaka ng gulay, na lutasin ang pagsala...