Mag-subscribe

Menu

Short Personal Testimony in Tagalog

Tagalog Christian Testimony Video | "Halos Napalampas Ko Ang Pagkakataon kong Salubungin ang Panginoon"

Dahil siya ay walang alinlangan na naniwala sa sinasabi sa kanya ng kanyang mga pastor at kumapit sa isang literal na interpretasyon ng Biblia, inisip ng bida na ang pananampalataya sa Makapangyarihan...

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Mga Dalisay Lamang ang Makapapasok sa Kaharian ng Langit"

Kadalasang may mga pagkakaiba sa opinyon ang tagapagsalaysay sa kanyang ina, na nagiging dahilan para sumiklab nang madalas ang mga pagtatalo nila. Sa kabila ng mga lubos na pagtatangkang kumilos alin...

Tagalog Christian Testimony Video | "Isang Magandang Paraan Para Mabuhay"

The main character has always taken "don't rock the boat" as words to live by. In her interactions with others, she tries not to embarrass people, expose their shortcomings or hurt their feelings. She...

Tagalog Christian Testimony Video | "Mga Aral na Natutuhan Mula sa Pagkakaroon ng Kanser sa Atay"

Since believing in God, the main character has done his duty with great enthusiasm. One day, after a hospital examination, he discovers he has severe anemia and hepatitis B. He is anguished by this ne...

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagsisisi ng Isang Doktor"

Ang pangunahing tauhan ay isang doktor mula sa isang maliit na nayon. Noong una siyang nagsimulang magsagawa ng medisina, pinanghawakan niya ang mga prinsipyo ng kabutihan at propesyonalismo, at masun...

Tagalog Christian Testimony Video | "Muling Pagharap sa Karamdaman"

Matapos maging isang mananampalataya, ang bida ay walang kapagurang nagpalaganap ng ebanghelyo at nagbigay ng mga handog at limos. Matapos maaresto at mapahirapan, hindi niya sinisi o ipinagkanulo ang...

Tagalog Christian Testimony Video | "Labis Akong Pininsala ng Aking Tiwaling Disposisyon"

In a rehearsal for a church dance show, the protagonist finds it really taxing to dance it well as it is a new style of dancing. When she notices that other brothers and sisters become more and more d...

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Liwanag ng Paghatol"

One day, while browsing through Facebook, the main character sees a post under which people are discussing God's judgment in the last days. Everyone has something different to say, so she decides to l...

Tagalog Christian Testimony Video | "Sa Pagbitaw Ko sa Pagiging Makasarili Nakalaya Ako"

When the main character begins to work alongside Brother Zhang in his church work, he always holds back from telling Brother Zhang everything he knows in an effort to preserve his own position, afraid...

Tagalog Christian Testimony Video | Natagpuan Ko ang Landas Para Malinis sa Kasalanan

The main character finds that, when things go awry, she just can't help but lose her temper and scold others, and she can't keep the Lord's teachings. Her inability to extricate herself from living in...

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagkatutong Magpasakop sa Pamamagitan ng Paghihirap"

When the main character's son is diagnosed with a tumor, she prays and leans on God—his first surgery turns out to be very successful, and her enthusiasm in her faith grows even greater. But unexpecte...

Tagalog Testimony Video | "Ang Isang Pasanin ay Pagpapala ng Diyos"

Nahalal bilang isang pinuno ng simbahan ang bida, at dahil bata pa siya na may limitadong karanasan sa buhay, nag-alala siya na hindi niya kayang gawin ang papel na ito at sa gayon ay mamaliitin siya ...

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Hiwaga ng Pagbabalik ng Panginoon"

Ang bida ay isang kapwa-manggagawa sa kanyang simbahan na nananampalataya sa Panginoon nang maraming taon at sabik nang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Palaging sinasabi ng kanyang pastor na k...

Tagalog Testimony Video "Sino ang Humahadlang sa Pagitan Ko at ng Kaharian ng Langit?"

Michael is a pious Catholic who never feels spiritually nourished. She searches everywhere for the Holy Spirit's work, until one day she finds The Church of Almighty God's website and ends up watching...

Tagalog Testimony Video "Isang Permanenteng Desisyon"

Sa edad na kinse, ang pangunahing tauhan ay nagdusa ng isang trahedya sa pamilya. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, tinanggap niya ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus at naantig siya ng Kanyang pagmamahal...

Christian Video | "Naglalakad sa Landas ng Pagmamahal sa Diyos"

Ang mananampalatayang ito ay isang dating military commander, ngunit matapos ilipat sa isang state enterprise para pamahalaan ang mga gawain ng Partido, hindi niya napigil na mahalata ang mga awayan, ...

Tagalog Christian Stage Play 2021 | "Isang Pamilyang nasa Bingit"

Inaresto si Su Xiangchen nang siya’y nasa isang pagtitipon. Nang malaman ito ng kanyang asawa na si Chen Jianwei, na isang miyembro ng sandatahang lakas, ini-report niya ito sa kanyang boss. Tinakot s...

"Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?" Tagalog Testimony Video

"Kaya Mo Ba Talagang Salubungin ang Panginoon Sa Pagtingin sa Langit?" Tagalog Testimony Video Maraming mananampalataya sa Panginoon ang naghihintay na bumalik ang Panginoong Jesus sakay ng isang...