Menu

Short Personal Testimony in Tagalog

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagharap sa Nakamamatay na Karamdaman ng Aking Anak"

Bilang isang mananampalataya nang mahigit 20 taon, marami na siyang nagawang sakripisyo at pagsisikap, ibinabahagi ang ebanghelyo at ginagawa ang kanyang tungkulin, kaya naniniwala siyang tiyak na mak...

Tagalog Christian Testimony Video | "Isang Sugat na Hindi Gumagaling"

Ikinukuwento ng bidyo na ito ang istorya ng isang 61 taong gulang na Kristiyano na inusig ng mga pulis dahil sa paniniwala sa Diyos. Sa pag-aresto sa kanya, isang opisyal ang pumilipit nang malakas sa...

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagsisisi ng isang Rebelde" (II)

Ang bida ay isang lider para sa mga Karismatiko na responsable sa mahigit 300 iglesia. Ngunit sa nakalipas na limang taon, sinusubukan niyang labanan ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling...

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagsisisi ng isang Rebelde" (I)

Ang bida ay isang lider para sa mga Karismatiko na responsable sa mahigit 300 iglesia. Ngunit sa nakalipas na limang taon, sinusubukan niyang labanan ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling...

Tagalog Christian Testimony Video | "Nasalubong Ko Na ang Panginoon sa Wakas"

Isang tapat na Katoliko ang bida na hinihintay ang Panginoon na pumarito nang nakasakay sa ulap at dalhin siya pataas sa kaharian ng langit. Isang beses habang tumitingin sa Biblia, hindi inaasahang n...

Tagalog Christian Testimony Video | "Sa Labas ng Ospital ng mga Baliw"

Siya, ang kanyang asawa, at ang kanilang anak ay dating masayang namumuhay nang magkakasama. Namuhay sila nang payapa. Pero inaresto at inusig siya ng Partido Komunista ng Tsina dahil sa kanyang panan...

Tagalog Christian Testimony Video | "Mga Pagpapalang Dala ng Karamdaman"

Nang ang bida ay masigasig na ibinubuhos ang sarili para sa Diyos, naniniwala siya na may malaki siyang pag-asa na magkamit ng kaligtasan. Ngunit siya ay nagka-stroke, isang malubhang karamdaman na bi...

Tagalog Christian Testimony Video | "Ipinakita ng Karamdaman at Paghihirap ang Aking Tunay na Kulay"

Ang bida ay dumanas ng mga problema sa kalusugan mula sa kanyang pagkabata, pero salamat sa biyaya ng Diyos, nakakita siya ng pagbuti ng kanyang kondisyon matapos niyang maging isang mananampalataya. ...

Tagalog Christian Testimony Video | "Napakasarap sa Pakiramdam na Alisin ang Aking Pagkukubli"

The main character is corrupted and influenced by Satan's poisons, such as "As a tree lives for its bark, a man lives for his face," and "A man leaves his name behind wherever he stays, just as a goos...

Sa Pag-asa sa Diyos: Ang Aking Chronic Insomnia ay Talagang Napagaling!

Noong 2010, upang kumita ng pera, pumunta ako sa Italya mula sa Tsina kasama ang aking asawa upang magtrabaho. Dahil hindi ko maintindihan ang katutubong wika, at wala akong propesyonal na kasanayan, ...

Tagalog Christian Testimony Video | "Halos Napalampas Ko Ang Pagkakataon kong Salubungin ang Panginoon"

Dahil siya ay walang alinlangan na naniwala sa sinasabi sa kanya ng kanyang mga pastor at kumapit sa isang literal na interpretasyon ng Biblia, inisip ng bida na ang pananampalataya sa Makapangyarihan...

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Mga Dalisay Lamang ang Makapapasok sa Kaharian ng Langit"

Kadalasang may mga pagkakaiba sa opinyon ang tagapagsalaysay sa kanyang ina, na nagiging dahilan para sumiklab nang madalas ang mga pagtatalo nila. Sa kabila ng mga lubos na pagtatangkang kumilos alin...

Tagalog Christian Testimony Video | "Isang Magandang Paraan Para Mabuhay"

The main character has always taken "don't rock the boat" as words to live by. In her interactions with others, she tries not to embarrass people, expose their shortcomings or hurt their feelings. She...

Tagalog Testimony Video | "Mga Aral na Natutuhan Mula sa Pagkakaroon ng Kanser sa Atay"

Mula nang maniwala sa Diyos, nagawa ng bida ang kanyang tungkulin nang may malaking kasigasigan. Isang araw, matapos magpasuri sa ospital, natuklasan niya na mayroon siyang malalang anemia at hepatiti...

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagsisisi ng Isang Doktor"

Ang pangunahing tauhan ay isang doktor mula sa isang maliit na nayon. Noong una siyang nagsimulang magsagawa ng medisina, pinanghawakan niya ang mga prinsipyo ng kabutihan at propesyonalismo, at masun...

Tagalog Christian Testimony Video | "Muling Pagharap sa Karamdaman"

Matapos maging isang mananampalataya, ang bida ay walang kapagurang nagpalaganap ng ebanghelyo at nagbigay ng mga handog at limos. Matapos maaresto at mapahirapan, hindi niya sinisi o ipinagkanulo ang...

Tagalog Christian Testimony Video | "Labis Akong Pininsala ng Aking Tiwaling Disposisyon"

In a rehearsal for a church dance show, the protagonist finds it really taxing to dance it well as it is a new style of dancing. When she notices that other brothers and sisters become more and more d...

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Liwanag ng Paghatol"

One day, while browsing through Facebook, the main character sees a post under which people are discussing God's judgment in the last days. Everyone has something different to say, so she decides to l...