Menu

Tagalog Christian Songs

Tagalog Christian Music Video | "Ang Paghahayag ng Gawain ng Banal na Espiritu"

I 'Pag Banal na Espiritu'y gumagawa upang liwanagan ang tao, binibigyan Niya sila ng kaalaman ng gawain ng Diyos, ng tunay na pagpasok nila't kaalaman ng tunay na estado nila. Tinutulutan ring ma...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Tinig ng Diyos ay Naririnig ng Kanyang mga Tupa"

I Magwawakas ang mga araw; mundo'y mauuwi sa wala, lahat ay muling isisilang. Tandaan ito! 'Di pwedeng magkaro'n ng walang-katiyakan! Langit at lupa'y lilipas, ngunit salita Niya'y mananatili! ...

Tagalog Christian Music Video | "Tunay Bang Naging Buhay Mo Na ang Salita ng Diyos?"

Sinasabi ng taong pinapayagan nilang maging buhay nila ang Diyos, nguni't 'di pa nila 'to nararanasan. I Sinasabi lang nilang Diyos ang kanilang buhay na sila'y Kanyang ginagabayan araw-araw, na ...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Puno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang Diyos"

'Pag 'di nauunawaan ang kapalaran o kapangyarihan ng Diyos, 'pag sadyang nangangapa sa pagsulong,pasuray-suray sa hamog, mahirap ang paglalakbay,malungkot ang paglalakbay. Puno ng pagdurusaang mg...

Ang Gawain ng Paghatol at Pagkastigo ay Mas Malalim Kaysa sa Gawain ng Pagtubos

Ngayon panaho'y nabago na, umunlad gawain ng Diyos. Rebelyon at karumihan ng tao'y malilinis sa paghatol. I Sa panahon ng gawain ng pagtubos, biyaya'y dapat Niyang ipakita sa tao, upang tao'y m...

Tagalog Christian Music | "Bawat Hakbang ng Gawain ng Diyos ay para sa Buhay ng Tao"

I Diyos ay naging tao na sa panahong 'to upang tapusin ang gawain Niyang 'di natapos, hatulan at tapusin ang panahong 'to, makasalana'y iligtas sa mundo ng kirot at lubos silang baguhin. Maramin...

Tagalog Christian Music | "Ang Paghatol ng Diyos ay Nagpapakita ng Kanyang Katuwiran at Kabanalan"

Ⅰ Ang sinasabi ng Diyos ngayo'y upang maghatol sa sala't pagiging 'di tuwid ng tao, sumpain ang paghihimagsik nila, at kastiguhin panlilinlang at kabuktutan nila. Kung ang sinasabi't ginagawa'y ...

Makakaya Mong Mahalin nang Tunay ang Diyos sa Pamamagitan Lang ng mga Paghihirap at Pagsubok

I Ga'no mo kamahal ang Diyos ngayon? Ano'ng alam mo sa mga ginawa Niya sa'yo? Ito'y alamin. Pagdating ng Diyos sa lupa, lahat ng gawa't 'pinakita Niya sa tao'y upang mahalin Siya at tunay na kil...

Tagalog Christian Music Video | "Sino ang Naunawaan na Kailanman ang Puso ng Diyos?"

I 'Binigay na ng Diyos ang lahat Niya sa inyo, walang ikinakait, 'di tinatamasa'ng makamundong luwalhati, o biyaya sa tao. Tao'y malupit sa Kanya. Yaman sa lupa'y 'di na Niya natamasa, iniuukol p...

Tagalog Christian Music Video | "Nakabaling na ba ang Puso Mo sa Diyos?"

I Puso ng taong nakabaling na sa Diyos ang laging makakatingin sa Diyos, pusong kayang talikdan ang laman, pusong nag-iisip sa Diyos. Sa kanilang ugali't pananalita, sa kanilang bawat kilos, ka...

Tagalog Christian Music Video | "Ituring nang Wasto ang Bibliya"

Sinusundan ng Bibliya'ng kasaysayan ng tao. Tinuturing nila 'tong Diyos hanggang sa puntong: Ipinapalit sa Diyos ang Bibliya sa mga huling araw. Kinapopootan ito ng Diyos. Sa libreng oras Niya, ...

Christian Music | "Piniperpekto ng Nagkatawang-Taong Diyos ng mga Huling Araw ang Tao sa mga Salita"

Naparito'ng Diyos upang salita Niya'y bigkasin. Ang nakikita't naririnig mo'y salita Niya, ang sinusunod mo'y salita ng Diyos, ang nararanasan mo'y salita ng Diyos. I 'Tong pagkakatawang-tao ng D...

Tagalog Christian Music Video | "Kailangan ng Sangkatauhan ang Probisyon ng Buhay Mula sa Diyos"

I Mundo ng tao'y madilim kung walang Diyos sa puso niya; walang pag-asa sa kanyang hungkag na buhay. Nais panatilihin ang pagsulong ng tao, ngunit kung Diyos ay wala, tao'y hungkag pa rin. Walan...

Tagalog Christian Music Video | "Ang mga Bunga ng Pagpapatahimik ng Iyong Puso sa Harap ng Diyos"

I Upang tanggapin ang salita ng Diyos, dapat ka munang tumahimik sa harap Niya. Kapag tahimik ka lang, ika'y liliwanagan N'ya, sayo'y ipapaunawa. Mas tahimik ang tao sa harap ng Diyos, mas maram...

Sumailalim sa Gawain ng Diyos upang Matuklasan ang Kanyang Pagiging Kaibig-ibig

Ⅰ Diwa ng Diyos, 'di lamang para paniwalaan, kundi para ibigin ng tao. Ngunit sa maraming nananalig sa Diyos, ito'y 'di pa batid. Kariktan ng Diyos, nahahayag sa Kanyang gawain, na matutuklasan l...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Paraan para Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos"

Ⅰ Para puso mo'y matahimik sa harap ng Diyos: Ilayo ang 'yong puso sa ibang bagay, tumahimik sa Kanyang harapan, at magdasal sa Kanya nang buong puso. Basahin Kanyang salita na may pusong tahimik...

Christian Music Video | "Mas Mauunawaan ng Tao ang Diyos sa Pamamagitan ng Diyos na Nagkatawang-tao"

Ⅰ Ang larawan ng malalabong Diyos sa puso ng tao ay 'di maaaring ilantad ng mga salita lang. Sa paggawa nito, sa huli'y mahirap pa ring iwaksi malalim na bagay na nakaugat sa puso ng tao. Tun...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Kahulugan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw"

Ⅰ Sa huling mga araw gamit ni Cristo'y mga katotohanan upang tao ay ilantad at turuan, gawa at salita nila ay tingnan. Ⅱ Salita ni Cristo ay puro katotohanan tungkol sa tungkulin ng tao, pa'no m...