Menu

Tagalog Praise Songs

Christian Music | "Mamuhay Ayon sa Salita ng Diyos upang Mapasainyo ang Gawain ng Banal na Espiritu"

Ⅰ Basahi't ipamuhay salita ng Diyos, kalooban Niya'y bigyang-pansin, at ika'y mapapasa-Kanya; mabubuhay ka sa salita ng Diyos. Kung mabubuhay ka sa salita ng Diyos, Banal na Espiritu'y gagana. ...

Tagalog Christian Music Video | "Tanging ang Katotohanan Lamang ang Magpapapayapa sa Puso ng Tao"

Ang disposisyon ng Diyos at ang mayro'n Siya't kung ano Siya'y katotohanan. Ang halaga nito'y 'di masusukat ng materyal na bagay anumang halaga nito, 'pagkat ito'y 'di bagay, at tinutustusan pangan...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Kahulugan ng Gawain ng Paglupig ng Diyos sa Tsina"

Sa simula, mundo'y nilikha ni Jehova. Simula ng bagong panaho'y sa banal na Israel, ngunit yugto ng gawaing 'to nagtatapos ng panahon, isinagawa sa pinakamaruming bansa. I 'Pag tao sa pinakamadil...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Puno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang Diyos"

'Pag 'di nauunawaan ang kapalaran o kapangyarihan ng Diyos, 'pag sadyang nangangapa sa pagsulong,pasuray-suray sa hamog, mahirap ang paglalakbay,malungkot ang paglalakbay. Puno ng pagdurusaang mg...

Tagalog Christian Music Video | "Diyos ang Naghahari sa Kaharian"

Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob. Siya ang Hari ng kaharian, Siya'ng Pinuno ng sansinukob. I Simula ngayon, Diyos titipunin lahat ng mga 'di napili. Simula ngayon, Diyos...

Christian Music | "Ibinibigay ng mga Salita ng Diyos ang Lahat ng Pangangailangan ng Tao sa Buhay"

I Mga salita ng Diyos ang prinsipyo upang tao'y mamuhay, ang layunin, landas, at direksyon na naging daan sa kaligtasan niya. 'To'y nagbibigay ng katotohanang dapat niyang taglayin, katotohanan k...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Pag-ibig ng Diyos sa Sangkatauhan ay Tunay at Totoo"

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao, sa pakikipamuhay, pakikipag-usap, at pagliligtas sa kanila, nang walang distansiya o pagkukunwari, habang tunay at...

Tagalog Christian Music Video | "Kailangan ng Sangkatauhan ang Probisyon ng Buhay Mula sa Diyos"

I Mundo ng tao'y madilim kung walang Diyos sa puso niya; walang pag-asa sa kanyang hungkag na buhay. Nais panatilihin ang pagsulong ng tao, ngunit kung Diyos ay wala, tao'y hungkag pa rin. Walan...

Tagalog Christian Song Collection (I)

00:00:00:00 Pagmamahal ng Diyos sa Tao 00:03:43:22 Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao 00:09:49:23 Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos 00...

Tagalog Christian Music Video | "Pagmamahal ng Diyos sa Tao"

Ⅰ Dumating na ang Diyos upang gumawa sa maruming lupain, dumating na Siya upang kabanalan Niya'y ibunyag. Upang gawin ang gawain Niya't iligtas ang tao rito, tinitiis Niya'ng malaking kahihiyan. ...

"Tanging Ang mga Nagsasagawa ng Katotohanan ang Maaaring Magpatotoo sa mga Pagsubok"

Kung nais mong manindigan sa hinaharap, upang ang Diyos ay pasayahin, at sumunod sa Kanya hanggang sa dulo, kailangan mong bumuo ng matibay na pundasyon, isabuhay ang katotohanan lagi, isaisip an...

Sumailalim sa Gawain ng Diyos upang Matuklasan ang Kanyang Pagiging Kaibig-ibig

Ⅰ Diwa ng Diyos, 'di lamang para paniwalaan, kundi para ibigin ng tao. Ngunit sa maraming nananalig sa Diyos, ito'y 'di pa batid. Kariktan ng Diyos, nahahayag sa Kanyang gawain, na matutuklasan l...

Tagalog Christian Music Video | "Itatama ng Diyos ang mga Kaapihan ng Mundo ng Tao"

Ⅰ Ililipat ng Diyos Kanyang trono, Kanyang trono sa lupa. Personal Niyang gagawin Kanyang mga gawain, binabawalang bayan Niya ay saktan ni Satanas, ni gawin ng mga kaaway ang nais nila. Magigin...

Tagalog Christian Music Video | "Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay"

Ⅰ Diyos kumakapit 'di sa luma, ni tumatahak sa dating daan; walang pagbabawal sa gawain at salita Niya. Sa Diyos, lahat ay libre, malaya, walang paghihigpit. At dala Niya sa tao'y kasarinlan at ...

Christian Music Video | "Ang Paghatol ang Pangunahing Paraan ng Diyos Upang Perpektuhin ang Tao"

Pineperpekto ng Diyos ang tao sa matuwid Niyang disposisyon! Katuwira't karingalan, poot, sumpa, at paghatol, mga ito'y pangunahin sa disposisyon Niya. At nang may paghatol pineperpekto Niya ang ...

Tagalog Christian Music Video | "Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao"

Kayganda ng mga gawa ng Makapangyarihang Diyos! Pitong trumpeta, pitong kulog tumutunog, pitong mangkok ang ibinubuhos Niya. Ito'y makikita, wala 'yang duda. Ⅰ Ang naghahandog ng sarili ngayon ...

Christian Praise Song | "Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos" (Music Video)

Christian Praise Song | "Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos" (Music Video) I Mga kapatid, pumarito tayo sa harap ng Diyos, kumanta't sumayaw sa pagpuri sa Diyos. 'Di mahalaga sa Diyos kung ...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 14)

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 14) 00:00:00 Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay 00:06:07 Dapat Mong Hangaring Magkaroon ng Tunay na Pagmamahal sa Diyos 00:10:28 Mapalad ang mga ...