Mag-subscribe

Menu

Tagalog Church Songs

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao Galit ang Diyos sa mga taga-Ninive nang Kanyang ihayag ang siyudad nila'y wawasakin. Ngunit nag-ayuno sila, nagsuot ng...

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Diyos ay Palaging Bago at Hindi Kailanman Luma

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Diyos ay Palaging Bago at Hindi Kailanman Luma Sabi ni Jesus ang gawain ni Jehova'y nahuli sa Kapanahunan ng Biyaya. Ang Gawain ni Jesus ay nahuli tulad...

Tagalog Christian Song | "Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao"

Tagalog Christian Song | "Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao" Ⅰ Kahit si Jesus ay nabuhay mang mag-uli, puso Niya't gawai'y 'di iniwan ang tao. Sa pagpapakita Niya sa tao ay Kanyang...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Walang Makalalayo Mula sa Salita ng Diyos"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Walang Makalalayo Mula sa Salita ng Diyos" Gagamitin ng Diyos ang Kanyang salita, para maghari sa sansinukob at tao. Pinadarama ng Banal na Espiritu sa...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangako ng Diyos sa Tao sa mga Huling Araw"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangako ng Diyos sa Tao sa mga Huling Araw" Kapag nakumpleto gawain ng paglupig, tao'y papasok sa magandang daigdig. Buhay sa lupa'y...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Sambahin ng Buong Sangkatauhan ang Diyos"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Sambahin ng Buong Sangkatauhan ang Diyos" Totoong pananalig sa Diyos ay di lang kaligtasan, o pagiging mabuting tao, o pagiging kawangis ng...

Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian

I Diyos ay gumagawa sa buong sansinukob. Dagundong ng ingay sa Silanganang 'di tumitigil, nililiglig lahat ng denominasyo't lahat ng sekta. Ito'y tinig ng Diyos, lahat dinala sa...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga't Maaari"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga't Maaari" Sa panahon ng gawain ng pagliligtas ng Diyos, ililigtas Niya ang lahat ng maaari Niyang iligtas sa...

Tagalog Christian Song | “Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos Matamo”

Tagalog Christian Song | “Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos Matamo” I Wow ... wow … wow … Pagsunod sa gawain ng Banal na Espiritu'y ibig sabihi'y nauunawaan...

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Awa ng Diyos sa Tao Kailanma'y Hindi Tumigil”

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Awa ng Diyos sa Tao Kailanma'y Hindi Tumigil” I Ang "habag ng Lumikha" ay di hungkag na kasabihan, ni pangakong napapako. Mayroon itong mga...

Nagpapakasakit ang Diyos para Iligtas ang Tao

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Nagpapakasakit ang Diyos para Iligtas ang Tao” I Sa katawang-tao, Diyos ay gumawa nang maraming taon, marami na Siyang sinabi. Nagsisimula Siya sa...

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Ginagawang Perpekto ng Diyos ay ang Pananampalataya”

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Ginagawang Perpekto ng Diyos ay ang Pananampalataya” I Malaking pananampalataya, malaking pag-ibig hinihingi sa'yo sa gawain ng mga huling...

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago”

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago” I Matagal nang nasa mundo ang Diyos, ngunit kilala ba Siya? Kaya tao'y kinakastigo ng Diyos. Tila...

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang”

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang” I Ang mga salita ng Diyos ay puno ng buhay, nag-aalok sa atin ng landas na dapat nating...

Tagalog Christian Song | “Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas”

Tagalog Christian Song | “Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas” I Yamang nilalang ng Diyos, tao ay aakayin Niya; Yamang nililigtas Niya, tao'y ililigtas Niya't...

Tagalog Christian Song | “Dapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang Hantungan”

Tagalog Christian Song | “Dapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang Hantungan” I Diyos ang may likha ng mundo at ng tao. Unang kultura ng Griyego at sibilisasyon ng tao'y gawa...

Tagalog Christian Song 2020 | "Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay"

Tagalog Christian Song 2020 | "Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay" I Kinamuhian ng Diyos ang tao, dahil sila'y sumalungat sa Kanya. ngunit sa puso Niya, Kanyang...

Tagalog Christian Song | "Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya"

Tagalog Christian Song | "Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya" I Di mahalaga sa Diyos kung ang isa ay mapagkumbaba o dakila. Hangga't siya'y nakikinig sa...