Menu

Tagalog Church Songs

Christian Music | "Ibinibigay ng mga Salita ng Diyos ang Lahat ng Pangangailangan ng Tao sa Buhay"

I Mga salita ng Diyos ang prinsipyo upang tao'y mamuhay, ang layunin, landas, at direksyon na naging daan sa kaligtasan niya. 'To'y nagbibigay ng katotohanang dapat niyang taglayin, katotohanan k...

Ang Gawain ng Paghatol at Pagkastigo ay Mas Malalim Kaysa sa Gawain ng Pagtubos

Ngayon panaho'y nabago na, umunlad gawain ng Diyos. Rebelyon at karumihan ng tao'y malilinis sa paghatol. I Sa panahon ng gawain ng pagtubos, biyaya'y dapat Niyang ipakita sa tao, upang tao'y m...

Tagalog Christian Song Collection (IV)

00:00:00:00--00:04:32:29 Ang Paraan para Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos 00:04:32:29--00:08:29:12 Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw 00:08:29:12--00:12:57:11 Makakaya...

Tagalog Christian Song Collection (III)

00:00:00:00--00:04:40:10 Narinig na ba Ninyong Magsalita ang Banal na Espiritu? 00:04:40:10--00:08:53:11 Piniperpekto ng Nagkatawang-Taong Diyos ng mga Huling Araw ang Tao sa mga Salita 00:08:53:11-...

Makakaya Mong Mahalin nang Tunay ang Diyos sa Pamamagitan Lang ng mga Paghihirap at Pagsubok

I Ga'no mo kamahal ang Diyos ngayon? Ano'ng alam mo sa mga ginawa Niya sa'yo? Ito'y alamin. Pagdating ng Diyos sa lupa, lahat ng gawa't 'pinakita Niya sa tao'y upang mahalin Siya at tunay na kil...

Tagalog Christian Music | "Ginagantimpalaan ng Diyos nang Higit Doble ang mga Nakikiisa sa Kanya"

Kung araw-araw espirituwal kang namumuhay, puso mo'y sa Diyos ibibigaylalo pa paglipas ng oras. Espiritu mo'y lalakas, kalagayan mo'y gaganda. Banal na Espiritu'y gagabayan kaat mas pagpapalain ka....

Christian Music Video | "Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos"

Pagka't naniniwala sa Diyos ang tao, dapat sundan nila'ng yapak Niya. Ⅰ Inaalis ng gawain ng Banal na Espiritu mga nagpapaalipin sa mga doktrina. Sa bawat sandali ng panahon, may bagong gawain a...

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao

Tagalog Christian Song | Umaasa ang Diyos na Tunay na Magsisi ang Tao Galit ang Diyos sa mga taga-Ninive nang Kanyang ihayag ang siyudad nila'y wawasakin. Ngunit nag-ayuno sila, nagsuot ng ab...

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Diyos ay Palaging Bago at Hindi Kailanman Luma

Tagalog Christian Song | Ang Gawain ng Diyos ay Palaging Bago at Hindi Kailanman Luma Sabi ni Jesus ang gawain ni Jehova'y nahuli sa Kapanahunan ng Biyaya. Ang Gawain ni Jesus ay nahuli tulad ...

Tagalog Christian Song | "Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao"

Tagalog Christian Song | "Diyos ang Walang-Hanggang Suporta ng Tao" Ⅰ Kahit si Jesus ay nabuhay mang mag-uli, puso Niya't gawai'y 'di iniwan ang tao. Sa pagpapakita Niya sa tao ay Kanyang sinabi ...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangako ng Diyos sa Tao sa mga Huling Araw"

Kapag nakumpleto gawain ng paglupig, tao'y papasok sa magandang daigdig. Buhay sa lupa'y mananatili, ngunit 'di tulad ngayon. Ito'y bagong buhay matapos ang paglupig sa tao, patunay ng pagpasok ...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Sambahin ng Buong Sangkatauhan ang Diyos"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Sambahin ng Buong Sangkatauhan ang Diyos" Totoong pananalig sa Diyos ay di lang kaligtasan, o pagiging mabuting tao, o pagiging kawangis ng tao. H...

Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian

I Diyos ay gumagawa sa buong sansinukob. Dagundong ng ingay sa Silanganang 'di tumitigil, nililiglig lahat ng denominasyo't lahat ng sekta. Ito'y tinig ng Diyos, lahat dinala sa kasalukuyan. It...

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga't Maaari"

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga't Maaari" Sa panahon ng gawain ng pagliligtas ng Diyos, ililigtas Niya ang lahat ng maaari Niyang iligtas sa abot...

Tagalog Christian Song | “Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos Matamo”

Tagalog Christian Song | “Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos Matamo” I Wow ... wow … wow … Pagsunod sa gawain ng Banal na Espiritu'y ibig sabihi'y nauunawaan kalooban...

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Awa ng Diyos sa Tao Kailanma'y Hindi Tumigil”

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Awa ng Diyos sa Tao Kailanma'y Hindi Tumigil” I Ang "habag ng Lumikha" ay di hungkag na kasabihan, ni pangakong napapako. Mayroon itong mga prinsipyo at...

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Ginagawang Perpekto ng Diyos ay ang Pananampalataya”

I Malaking pananampalataya, malaking pag-ibig hinihingi sa'yo sa gawain ng mga huling araw. Maaring matisod ka kung 'di ka mag-ingat, dahil gawaing ito 'di tulad noon. Ang ginagawang perpekto ng ...

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago”

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago” I Matagal nang nasa mundo ang Diyos, ngunit kilala ba Siya? Kaya tao'y kinakastigo ng Diyos. Tila sila'...