Mag-subscribe

Menu

Tagalog Gospel Songs With Lyrics

Tagalog Christian Music Video | "Ang Babala ng Patotoo ni Job sa mga Susunod na Henerasyon"

I Pananalig ni Job, pagsunod, patotoo sa pagdaig kay Satanas ay mapagkukunan ng tulong at tibay ng loob sa tao. Kay Job nakikita'ng pag-asa sa kaligtasan, na sila'y makakapanaig kay Satanas sa to...

Tagalog Christian Music Video | "Narinig na ba Ninyong Magsalita ang Banal na Espiritu?"

Gawain ng salita'y ginagawa ng Diyos sa mga huling araw, Siyang nagkatawang-tao'y nagsasalita ngayo't mga salitang ito'y sa Espiritu, pagka't Siya'y Espiritu't kayang maging tao. Maraming tao an...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Araw ng Kaparusahan ng Diyos sa Tao ay Nalalapit Na"

I Maraming nababalisa sa kanilang malalaking kasalanan. Maraming nahihiya pagka't wala pa silang nagawang mabuti. Nguni't maraming 'di nahihiya, sila'y lalong lumalala, disposisyon ng Diyos sin...

Tagalog Christian Music Video | "Kinukumpleto ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Gawain ng Diyos sa Katawang-tao"

I Sa unang pagkakatawang-tao Niya, 'di tinapos ng Diyos ang gawain; tinapos lang Niya ang unang hakbang na kailangan Niyang gawin sa katawang-tao. Nagbalik Siya para sa gawain ng pagkakatawang-tao...

Tagalog Christian Song Collection (2)

00:00:00:00 Bakit Laging Gumagawa ng mga Kahilingan ang Tao sa Diyos 00:02:53:16 Kailangan ng Sangkatauhan ang Probisyon ng Buhay Mula sa Diyos 00:07:33:15 Ang Kahulugan ng Gawain ng Paghatol ng ...

Tagalog Christian Music Video | "Ituring nang Wasto ang Bibliya"

Sinusundan ng Bibliya'ng kasaysayan ng tao. Tinuturing nila 'tong Diyos hanggang sa puntong: Ipinapalit sa Diyos ang Bibliya sa mga huling araw. Kinapopootan ito ng Diyos. Sa libreng oras Niya, ...

Tagalog Christian Music Video | "Piniperpekto ng Nagkatawang-Taong Diyos ng mga Huling Araw ang Tao sa mga Salita"

Naparito'ng Diyos upang salita Niya'y bigkasin. Ang nakikita't naririnig mo'y salita Niya, ang sinusunod mo'y salita ng Diyos, ang nararanasan mo'y salita ng Diyos. I 'Tong pagkakatawang-tao ng D...

Tagalog Christian Music Video | "Ang Pagganap Ng Tao sa Kanyang Tungkulin ay Paggawa ng Lahat ng Kanyang Makakaya"

Paggawa ng tao sa tungkulin niya ay pagkumpleto ng likas sa kanya, lahat ng posible para sa kanya, at doon tungkulin niya'y tapos na. Ⅰ Pagkukulang ng tao sa paglilingkod ay nababawasan sa higit...

Tagalog Christian Music Video | "Bakit Laging Gumagawa ng mga Kahilingan ang Tao sa Diyos?"

Ⅰ Maging anuman harapin ng tao, interes lang nila ang iniisip. Sariling laman lang iniingatan, nagdadahilan para sa sarili nila. Sila'y walang katotohanan, binibigyang-katwiran laman nila. Ini...

Tagalog Christian Music Video | "Kasingsimple ba ng Sinasabi Mo ang Diyos?"

I Simula pa'y 'di lang Espiritu, tao, o lalaki ang nakita ng tao ngunit iba pang 'di akma sa kanilang kuru-kuro, kaya 'di maarok ng tao ang Diyos. Patuloy silang nagdududa sa Kanya— na tila Siya...

Tagalog Christian Music Video | "Ginagantimpalaan ng Diyos nang Higit Doble ang mga Nakikiisa sa Kanya"

Kung araw-araw espirituwal kang namumuhay, puso mo'y sa Diyos ibibigaylalo pa paglipas ng oras. Espiritu mo'y lalakas, kalagayan mo'y gaganda. Banal na Espiritu'y gagabayan kaat mas pagpapalain ka....

Tagalog Christian Music Video | Mas Mauunawaan ng Tao ang Diyos sa Pamamagitan ng Diyos na Nagkatawang-tao

Ⅰ Ang larawan ng malalabong Diyos sa puso ng tao ay 'di maaaring ilantad ng mga salita lang. Sa paggawa nito, sa huli'y mahirap pa ring iwaksi malalim na bagay na nakaugat sa puso ng tao. Tun...

Tagalog Christian Music Video | Ang Kahulugan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Ⅰ Sa huling mga araw gamit ni Cristo'y mga katotohanan upang tao ay ilantad at turuan, gawa at salita nila ay tingnan. Ⅱ Salita ni Cristo ay puro katotohanan tungkol sa tungkulin ng tao, pa'no m...

Tagalog Christian Music Video | Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Mas Angkop sa Gawain ng Pagliligtas

I Nagkatawang-taong Diyos ngayo'y ang Diyos na humahatol sa sangkatauhan sa mga huling araw. Dahil ito'y tiwaling tao ng laman, 'di espiritu ni Satanas na direktang hinahatulan, gawaing paghatol ...

Tagalog Christian Music Video | Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay

Ⅰ Diyos kumakapit 'di sa luma, ni tumatahak sa dating daan; walang pagbabawal sa gawain at salita Niya. Sa Diyos, lahat ay libre, malaya, walang paghihigpit. At dala Niya sa tao'y kasarinlan at ...

Tagalog Christian Music Video | Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao

Kayganda ng mga gawa ng Makapangyarihang Diyos! Pitong trumpeta, pitong kulog tumutunog, pitong mangkok ang ibinubuhos Niya. Ito'y makikita, wala 'yang duda. Ⅰ Ang naghahandog ng sarili ngayon ...

Tagalog Christian Music Video | Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos

Pagka't naniniwala sa Diyos ang tao, dapat sundan nila'ng yapak Niya. Ⅰ Inaalis ng gawain ng Banal na Espiritu mga nagpapaalipin sa mga doktrina. Sa bawat sandali ng panahon, may bagong gawain a...

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 23)

Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 23) 00:00:00 Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian 00:07:14 Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa 00...